Logo

12 Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh 2020 có đáp án

12 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 năm 2020 có lời giải chi tiết. Nhắm giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố lại kiến thức đã học trong chương trình và rèn luyện giải các dạng đề khác nhau
3.3
8 lượt đánh giá

Tổng hợp 12 bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 5 năm 2020 có đáp án chi tiết. Với các bộ đề này sẽ hỗ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, luyện tập để đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

12 Bộ đề thi học kì Tiếng Anh lớp 5 năm 2020-2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kì 1 - Đề số 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Music               B. Science            C. Chinese                      D. lesson

2. A. afternoon         B. school              C. classroom                   D. moon

3. A. clock                B. city                   C. class                           D. come

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) __________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) _____________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather ___________ sunny next week.

A. will is            B. will be            C. will being           D. will are

2. What did you do there? - I helped my uncle ____________.

A. on the farm        B. in the farm        C. at the farm               D. on farm

3. The main character is a schoolboy ________ Jimmy Kudo.

A. call             B. called               C. calls               D. to call

4. The bears ________ volleyball at the circus yesterday.

A. are playing           B. plays           C. play             D. played

5. On Sundays, he often __________ home.

A. stays at         B. stay at            C. stays            D. stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

________________________________________________________

2. What book are you read?

________________________________________________________

3. They have English lesson four time a week.

________________________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos _______ me.

2. Elephants can spray water _______ their trunks.

3. I saw a lot ______ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) __________ our school Sport Day. The event will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of the my classmates (2) ________ for the big day. It will be just fun and exciting. Half of my class will take part (3) ________ it. Jack and Tony are going to play basketball. They are one of the best (4) ________ in the team. Anna is going to play volleyball and Bella is going to play tennis. I am going to swim. (5) ____________ is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

1. A. be will                B. will is                         C. will be                        D. will are

2. A. is preparing       B. are preparing            C. prepares                   D. prepared

3. A. in                       B. on                             C. at                              D. of

4. A. player                B. A player                    C. players                     D. The player

5. A. Swiming            B. Swim                         C. To swim                   D. Swimming

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going.

___________________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sport/ this/ ./

___________________________________________________

3. often/ do/ how/ have/ you/ your/ lesson/ favorite/ ?/

___________________________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn Anh – Đề số 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C          2. C         3. B

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) ____English______.

2. His hobby is (sing) _____singing______ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) ______beautifully_______.

Exercise 3: Choose the best answer

1-B       2-A         3-B       4-D             5-A

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I finish it.

2. What book are you reading?

3. They have English lesson four times a week.

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos ___for/ of____ me.

2. Elephants can spray water ___with____ their trunks.

3. I saw a lot ___of___ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C, or D)

1. C    2. B    3. A    4. C    5. D

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. Linda is going to play table tennis.

2. Sport Day will be this weekend.

3. How often do you have your favorite lesson?

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 - Đề số 2

Các em CLICK vào file tải miễn phí bên dưới để xem full đề thi số 2

---------------------------------------------------------

→ Link tải miễn phí 12 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 HK 1 2020:

Ngoài nội dung trên, các em xem và tham khảo thêm các môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
3.3
8 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status