Logo

Bài tập trắc nghiệm Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 (có đáp án)

Tổng hợp bộ bài tập trắc nghiệm Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 (có đáp án). Nội dung bám sát kiến thức trọng tâm, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh ôn tập hiệu quả.
2.8
9 lượt đánh giá

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 (có đáp án) được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Bộ 23 trắc nghiệm Sử Bài 16 lớp 9: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Câu 1. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

B. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.

C. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.

D. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.

Câu 2. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919).

C. Đọc sơ thảo luân cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).

B. Tiếp cận luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

C. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

D. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.

Câu 4. Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào?

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tạp chí thư tín quốc tế

Câu 5. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?

A. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

B. Khi Người đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

D. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 6. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?

A. Liên Xô

B. Pháp

C. Trung Quốc

D. Anh

Câu 7. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa trong:

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12/1920).

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6/1923).

C. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924).

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929).

Câu 8. Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

A. Đời sông công nhân.

B. Người cùng Khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Câu 9. Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ đặt chân tới?

A. Tháng 6/ 1924

B. Tháng 6/1922

C. Tháng 12/1923

D. Tháng 6/1923

Câu 10. Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?

A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

C. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

D. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII.

Câu 11. Từ 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A và C đúng.

Câu 12. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân (1924).

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

C. Ra báo “Thanh niên” (1925).

D. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân”.

Câu 13. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là gì?

A. Bản án chế độ thực dân Pháp.

B. Đường cách mệnh.

C. A và B đúng.

D. A và B sai.

Câu 14. Nguyễn Ái Quốc tham gia đại Hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924) tại Liên Xô vào năm bao nhiêu tuổi?

A. 33 tuổi

B. 34 tuổi

C. 35 tuổi

D. 36 tuổi

Câu 15. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện:

A. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh”.

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 16. Mục đích của chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

A. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin.

B. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên.

C. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.

D. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở.

Câu 17. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam?

A. Tác phẩm “Đường kách mệnh” và “Bản án chế độ thực dân” được đưa vào Việt Nam.

B. Báo “Người cùng khổ”, báo “Thanh niên” được phổ biến ở Việt Nam.

C. Chủ trương “Vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D. A, B và C đúng.

Câu 18. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”.

B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Chủ trương phong trào “vô sản hóa”.

D. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ...

Câu 19. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.

B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

Câu 20. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào năm nào?

A. 1924

B. 1925

C. 1926

D. 1927

Câu 21. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

A. Báo “Thanh niên”.

B. Báo “Nhân đạo”.

C. Báo "Đời sống công nhân”.

D. Báo “Người cùng khổ”.

Câu 22. Chủ trương năm 1928 của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

A. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc.

B. Phong trào “vô sản hóa”.

C. Phong trào đòi tự do dân chủ.

D. Phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ.

Câu 23: Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức nào?

A. Tâm tâm xã

B. Cộng Sản đoàn

C. Công hội

D. Đảng Thanh niên

Đáp án bộ 23 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

1.A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.C 8.B 9.D 10.B 11.A 12.C 

13.A 14.B 15.B 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C 21.B 22.B 23.B

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Đáp án bộ 22 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.8
9 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status