Logo

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh 2021 - Đề số 2 (Có đáp án)

Tổng hợp Đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm học 2020 - 2021 (Đề số 2) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ file tải về Word, PDF miễn phí.
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 (Đề số 2) năm 2020-2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - Đề số 2

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. winter       B. humid       C. idea        D. spring

2. A. stay       B. Japan       C. nation       D. danger

3. A. tap        B. trash       C. land        D. play

4. A. recycle       B. collect       C. desert       D. then

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. Can I help you? Yes, I'd like ________ toothpaste.

A. A bar of        B. a tube of       C. a packet of       D. a box of

2. ________ do you go to the cinema? - Once a year.

A. How often        B. How many       C. How old        D. How long

3. They are ________ aerobics now.

A. taking        B. doing        C. playing        D. making

4. Susan is from Great Britain. She's ________.

A. British        B. American       C. England        D. Britain

5. My brother ________ fishing in the winter.

A. never goes        B. go never        C. never go        D. goes never

6. She is eating ____________ apple.

A. a        B. the       C. X        D. an

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. There (be) ____________ some water in the bottle.

2. At the moment, she (take) ____________ a photo.

3. Don’t (throw) ____________ trash on the street.

4. How about (stay) ____________ at home?

IV. Reading:

Read the following passage and do as directed

Loan’s family lives in a beautiful house in the country. There are many flowers in front of her house. Behind the house, there is a well. To the right of the house, there is a rice paddy and to the left of the house, there are tall trees. It’s very quiet here and Loan loves her house very much. Loan’s father is a worker. He works in a big factory. Every day he travels to work by motorbike. He works in his factory from Monday to Friday. He doesn’t work on Saturday and Sunday.

A. TRUE OR FALSE?

1. …………… Lan’s family lives in the city.

2. ……………. It’s very quiet in the country.

3. …………… Lan’s father is a teacher.

4. …………… He works five days a week.

B. ANSWER THE QUESTIONS

1. Where does Loan live?

______________________________________________________.

2. What’s there in front of Loan’s house?

______________________________________________________.

3. Where does Loan’s father work?

______________________________________________________.

4. Does he work on weekend?

______________________________________________________.

V. Writing:

Rewrite sentences without changing the meaning

1. Why don't we take a bus to the cinema?

-> Let's ___________________________________________.

2. Mrs. Mai wants two hundred grams of beef.

-> How much ______________________________________?

2. Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 - Đề số 2

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1-C    Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/

2-B    Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ə/, các đáp án còn lại phát âm là /ei/

3-D    Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là /æ/

4-A    Đáp án Acó phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /e/

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1-B    Cụm a tube of toothpaste: một tuýp kem đánh răng

Dịch: Tôi có thể giúp gì cho bạn? Cho tôi một tuýp kem đánh răng.

2-A    Câu hỏi mức độ thường xuyên how often

Dịch: Bao lâu 1 lần bạn đi xem phim?

3-B    Câu chia thời HTTD vì có “now”

Dịch: Cô ấy đang tập aerobic vào lúc này.

4-A    Dịch: Susan đến từ nước Anh. Cô ấy là người Anh.

5-A    Câu chia thời hiện tại đơn vì có never

Dịch: Anh ấy không bao giờ đi câu cá vào mùa đông.

6-D    An + nguyên âm

Dịch: Cô ấy đang ăn một quả táo.

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. is               2. is taking

3. throw         4. staying

IV. Read the following passage and do as directed

A. TRUE OR FALSE?

1. F        2. T     3. F     4. T

B. ANSWER THE QUESTIONS

1. She lives in the country.

2. There are many flowers in front of her house.

3. He works in a big factory.

4. No, he doesn’t.

IV. Rewrite sentences without changing the meaning

1. Let’s take a bus to the cinema.

2. How much beef does Mrs. Mai want?

3. File tải miễn phí đề Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 (Đề số 2)

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm học 2020 - 2021, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 6 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Chia sẻ bởi:Trang Trang
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com