Logo

2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 2021 - Phần 1 (Có đáp án)

Tổng hợp 2 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 2021 - Phần 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới.
2.7
13 lượt đánh giá

Kì thi giữa học kì 1 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em 2 bộ đề thi Tiếng Anh giữa kì 1 lớp 5 - phần 1 năm 2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 5 2021 - Đề số 1

I. Circle the odd one out.

1. A. coach

B. ship

C. train

D. beach

2. A. have

B. surfing

C. watch

D. play

3. A. played

B. went

C. was

D. had

4. A. cave

B. island

C. apartment

D. mountain

5. A. fruit

B. play

C. candle

D. birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English............ beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the city. Near his house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so he often goes to school on foot. He goes to school in the morning. In the afternoon, he often does his homework and helps his mom with some little things.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go to school?

IV. Reorder the words.

1. play/ gym/ Linda/ I/ volleyball/ the/ and/ in/

………………………………………………………………

2. afternoon/ I/ homework/ the/ often/ my/ in/ do/

………………………………………………………………

3. address/ is/ What/ his/ ?/

………………………………………………………………

4. go/ do/ How/ school/ you/ to/ ?

………………………………………………………………

5. twice/ TV/ Tom/ week/ watches/ a/

………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 2021 (Đề số 1)

I. Circle the odd one out.

1 - D

 2 - B

3 - A

 4 - C

5 - B

II. Complete the sentence with suitable word.

1 - does

2 - with

3 - How

4 - went

5 - songs

III. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Phong.

2 - He is a student.

3 - No, he doesn't.

4 - It is near his house.

5 - He goes to school in the morning.

IV. Reorder the words.

1 - I and Linda play volleyball in the gym.

2 - I often do my homework in the afternoon.

3 - What is his address?

4 - How do you go to school?

5 - Tom watches TV twice a week.

Đề thi Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 2021 - Đề số 2

I. Chọn từ khác loại.

1. A. fine

B. large

C. not

D. early

2. A. grass

B. vegetable

C. tree

D. school

3. A. capital

B. city

C. countryside

D. apartment

4. A. by

B. at

C. taxi

D. from

5. A. went

B. leave

C. finish

D. start

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1. ……… did Lan go on holiday? - Nha Trang.

A. What

B. Where

C. Which

2. He went to Da Nang - the ……… city

A. coastal

B. beach

C. town

3. Where ……… he last summer, Linda? - In his grandparents's.

A. are

B. was

C. were

4. _______ did you do when you were in Da Nang?

A. What

B. When

C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. took

B. take

C. takes

6. What did Nam eat yesterday? He _______ fish, rice and soup.

A. eat

B. eats

C. ate

7. My birthday is .......... Monday, December 21st.

A. at

B. on

C. in

8. .......... you have a test today?

A. Will

B. Do

C. Are

9. Will you be free next Sunday? - ...........

A. No, I won’t

B. No, I don’t

C. No. I amn’t.

10. We will meet our old friends _____ Sunday.

A. last

B. next

C. now

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1. I ________________ a student in Le Quy Don primary school. (be)

2. Last weekend, we ______________ to Nha Trang. (go)

3. Nga, Lien and Minh ____________ lunch together at the school. (now have)

4. Dung ____________ noodles for breakfast yesterday. (have)

5. I _____________ in Hanoi city, I lives in Thai Binh province. (not live)

IV. Read the passage and write True or False.

Her name is Lan. She lives in an apartment in the city. Near her house, there is a supermarket, a book store, a post office, and a pharmacy store. She is a student. She studies at Cau Giay primary school. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the morning. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a low mountain.

1. Lan lives in the country.

2. She is a pupil.

3. Her house is near her school.

4. She goes to school in the afternoon.

5. There is a mountain behind her school.

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 2021 (Đề số 2)

I. Chọn từ khác loại.

1 - C

2 - D

3 - D

4 - C

5 - A

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1 - B

2 - A

3 - B

4 - A

5 - B

6 - C

7 - B

8 - B

9 - A

10 - B

III. Give the correct form of the verbs in brackets

1 - am

2 - went

3 - are now having

4 - had

5 - don't live

IV. Read the passage and write True or False.

1 - False

2 - True

3 - False

4 - False

5 - True

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng anh khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để tải về 2 bộ đề tiếng anh lớp 5 giữa kì 1 2021 - phần 1, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
2.7
13 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status