Logo

Bộ 5 đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 (Có đáp án)

Tổng hợp bộ 5 đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 năm 2021 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả, chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới.
3.2
20 lượt đánh giá

Kì thi học kì 1 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công sưu tầm Bộ 5 đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) với nội dung được đánh giá có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc, hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 2 cùng nội dung kiến thức thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi đề tại đây.

Đề thi Toán học kì 1 lớp 2 năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số liền trước của 69 là:

 A. 60

 B. 68

 C. 70

 D. 80

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:

 A. 10

 B. 90

 C. 99

 D. 100

Câu 3. Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30

 A. <

 B. >

 C. =

 D. +

Câu 4. Cho phép tính: … + 65 = 100. Số cần điền vào chỗ chấm là

 A. 90

 B. 35

 C. 100

 D. 30

Câu 5. 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 12

 B. 24

 C. 14

 D. 15

Câu 6.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Hình trên có số hình tứ giác là:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Phần II: Tự luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

  26 + 29

  45 + 38

  41 - 27

  60 – 16

Câu 8. Tìm x, biết:

  x + 28 = 54

  44 + x = 72

  x – 38 = 62

  98 - x = 19

Câu 9. Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Câu 11. Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. B

Câu 6. C

Phần II: Tự Luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 8. Tìm x, biết:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 9.

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng số ki-lô-gam là:

50 + 5 = 55 (kg)

Đáp số: 55kg thóc

Câu 10.

Năm nay Lan có số tuổi là:

43 – 35 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Câu 11.

Số bị trừ là: 16

Số trừ là: 16

Hiệu hai số là: 16 – 16 = 0

Đáp số: 0

Đề Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 2

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Phép tính nào sau đây là đúng?

 A. 17 – 5 = 22

 B. 18 – 5 = 23

 C. 19 – 5 = 15

 D. 16 – 5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết: x – 13 = 20

 A. x = 7

 B. x = 33

 C. x = 13

 D. x = 23

Câu 3. Tính: 20 kg + 15 kg = ?

 A. 15 kg

 B. 25 kg

 C. 35 kg

 D. 45 kg

Câu 4. Kết quả của phép tính 100 – 26 + 12 là

 A. 86

 B. 74

 C. 38

 D. 84

Phần II: Tự Luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Câu 2. Cho hình vẽ:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Hình vẽ trên;

+ Có ……. hình tứ giác

+ Có ……. hình tam giác

Câu 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 12 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  10; … ; 14; 16; … ; … ; 22; … ; 26

Đáp án đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Phần II: Tự Luận

Câu 1:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

  Có 2 hình tứ giác

  Có 4 hình tam giác

Câu 3:

  a) 40 + 8 = 8 + 40

  b) 24 – 3 > 19 – 9

Câu 4:

Số ô tô đã rời bến là:

  35 – 12 = 23 (ô tô)

    Đáp số: 23 ô tô

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ; 26

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số 95 đọc là:

 A. Chín mươi năm

 B. Chín lăm

 C. Chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 - 20 = ... Kết quả của phép tính là:

 A. 10

 B. 20

 C. 30

Câu 3. Tìm x, biết: x - 45 = 13

 A. x = 32

 B. x = 58

 C. x = 68

Câu 4. Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

 A. 15

 B. 33

 C. 38

Câu 5. 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 9

 B. 90

 C. 900

Câu 6. Hình vẽ bên có:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

 A. 3 hình chữ nhật

 B. 4 hình chữ nhật

 C. 5 hình chữ nhật

Phần II: Tự Luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

  a) 65 + 26

  b) 46 + 54

  c) 93 – 37

  d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính nhanh:

  48 + 49 -9 - 8

  24 + 65 - 4 – 5

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ.

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. C

Phần II: Tự Luận

Câu 7.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 8.

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

42 - 7 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

Câu 9. Tính nhanh:

48 + 49 - 9 - 8 = (48 -8) + (49 – 9) = 40 + 40 = 80

24 + 65 - 4 – 5 = (24 – 4) + (65 – 5) = 20 + 60 = 80

Câu 10.

Phép tính:

10 – 5 = 5

50 – 25 = 25

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 4

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phép trừ 56 - 23 = 33, số 56 gọi là:

 A. Hiệu

 B. Số bị trừ

 C. Số trừ

Câu 2. Một ngày có mấy giờ?

 A. 10 giờ

 B. 12 giờ

 C. 24 giờ

Câu 3. Cho phép tính: 14 + 2 =...

Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 16

 B. 20

 C. 26

Câu 4. Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

 A. 55 + 35

 B. 23 + 76

 C. 69 + 31

Câu 5. Tìm x , biết: 9 + x = 14

 A. x = 5

 B. x = 23

 C. x = 6

Câu 6. Cho 5dm = ... cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 A. 10

 B. 20

 C. 50

Phần II: Tự Luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

   62 – 32

   26 + 39

   73 + 17

   100 - 58

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Tìm x, biết:

a) 52 - x = 25

b) x + 17 = 46

Câu 4. Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

Câu 5. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số bé nhất có hai chữ số.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021 - Đề số 4

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. C

Câu 5. A

Câu 6. C

Phần II: Tự Luận

Câu 1.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 2.

Sáu giờ chiều

10 giờ đêm

Câu 3.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 4.

Bài giải

Khối lớp Ba có số học sinh là:

94 – 16 = 78 (học sinh)

Đáp số: 78 học sinh

Câu 5.

Bài giải

Số bị trừ: 99

Số trừ: 10

Hiệu là: 99 – 10 = 89

Đáp số: 89

Đề thi Toán lớp 2 kì 1 năm 2021 - Đề số 5

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Kết quả của phép cộng 67 + 26 là :

 A. 83

 B. 93

 C. 94

 D. 95

Câu 2. Phép trừ 100 - 57 có kết quả là:

 A. 53

 B. 44

 C. 43

 D. 33

Câu 3. Tổng nào dưới đây bé hơn 56?

 A. 50 + 8

 B. 49 + 7

 C. 36 + 29

 D. 48 + 6

Câu 4. Số hình tam giác có trong hình bên là:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

 A. 2 hình

 B. 3 hình

 C. 4 hình

 D. 5 hình

Phần II: Tự Luận

Câu 1. Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ...........55

b/ 100 - 67 ......... 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là ..... giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ..... tháng .....

Câu 2. Đặt tính và tính:

a/ 36 + 28

b/ 75 - 37

c/ 100 - 73

d/ 29 + 17

Câu 3. Tính:

a/ 48 + 25 - 38

b/ 100 - 38 + 15

Câu 4. Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 73

b/ 42 - x = 30

Câu 5. Thùng gạo tẻ có 53 kg. Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki - lô - gam?

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29 - 9 - 8

Đáp án đề Toán lớp 2 kì 1 năm 2021 - Đề số 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. C

Phần II: Tự Luận

Câu 1.

a/ 42 + 15 > 55

b/ 100 - 67 < 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là 20 giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày 8 tháng 1

Câu 2. Đặt tính và tính:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 3. Tính:

a/ 48 + 25 – 38 = 73 – 38 = 35

b/ 100 - 38 + 15 = 62 + 15 = 77

Câu 4. Tìm x, biết:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 5.

Bài giải

Thùng gạo nếp có số ki-lô-gam gạo là:

53 – 8 = 45 (kg)

Đáp số: 45kg gạo

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29 - 9 - 8 = (18 – 8) + (29 – 9) = 10 + 20 = 30

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 5 đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
3.2
20 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status