Logo

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân Cánh Diều

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân Cánh Diều hướng dẫn trả lời các câu hỏi, bài tập trong SGK. Hỗ trợ các em học sinh tiếp thu bài mới đạt hiệu quả nhất.
2.4
11 lượt đánh giá

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 6 Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân Cánh Diều hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Toán.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 7 Toán lớp 6 Cánh Diều

Câu hỏi khởi động trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Inch (đọc là in-sơ, kí hiệu là in) là tên của một đơn vị đo độ dài: 1 in = 2,54 cm.

Lời giải:

Một chiếc ti vi màn hình phẳng có độ dài đường chéo là 52 in. 

Độ dài đường chéo của màn hình ti vi là bao nhiêu mét? 

anh

Lời giải

Do 1 in = 2,54 cm nên 52 in = 52.2,54 = 132,08 cm.

Đổi 132,08 cm = 1,3208 m.

Vậy độ dài đường chéo của màn hình ti vi là 1,3208m.

Hoạt động 1 trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Đặt tính để tính tích 5,285 . 7,21.

Lời giải:

Ta thường đặt tính rồi tính như sau:

Chú thích ảnh

Vậy 5,285 . 7,21 = 38,10485.

Hoạt động 2 trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu.

Lời giải:

Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu: 

Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.

Nhân hai số nguyên âm, ta bỏ đi dấu “-“ trước mỗi số, tính tích của hai số nguyên dương vừa nhận được.

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

Bỏ dấu “-“ trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại. Tính tích của hai số nguyên dương vừa nhận được. Sau đó thêm dấu “-“ trước kết quả nhận được ở bước 2.

Luyện tập 1 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tích:

a) 8,15.(- 4,26);

b) 19,427.1,8.

Lời giải:

a) 8,15.(- 4,26)

= - (8,15.4,26) 

Đặt tính:

anh

Vậy 8,15.(- 4,26) = - 34,719.

b) 19,427.1,8

Đặt tính:

anh

Vậy 19,427.1,8 = 34,9686.

Hoạt động 3 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu tính chất của phép nhân số nguyên.

Lời giải:

Tính chất phép nhân số nguyên:

- Tính chất giao hoán;

- Tính chất kết hợp;

- Nhân với số 1;

- Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí:

a) 0,25 . 12:

b) 0,125 . 14 . 36.

Lời giải:

a) 0,25.12

= 0,25 . 4 . 3

= (0,25 . 4) .3

= 1.3

= 3.

b) 0,125 . 14 . 36.

= 0,125. 7 .2 . 4.9

= 0,125.7.(2.4).9

= 0,125.7.8.9

= 0,125. 8. 7. 9

= 1.7. 9

= 63.

Hoạt động 4 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Đặt tính để tính thương: 247,68 : 144.

Lời giải:

Ta thường đặt tính rồi tính như sau:

  • Lấy 247 chia cho 144 được 1, viết l; 

Lấy 1 nhân với 144 được 144; 

Lấy 247 trừ đi 144 được 103, viết 103. 

  • Viết dấu “,” vào bên phải số 1. 
  • Hạ chữ số 6, được 1 036;

Lấy 1 036 chia cho 144 được 7, viết 7;

Lấy 7 nhân với 144 được 1 008;

Lấy 1 036 trừ đi 1 008 được 28, viết 28.

  • Hạ chữ số 8 được 288;

Lấy 288 chia cho 144 được 2, viết 2;

Lấy 2 nhân với 144 được 288;

Lấy 288 trừ đi 288 được 0; viết 0.

anh

Vậy 247,68 : 144 = 1,72.

Hoạt động 5 trang 54 Toán lớp 6 Tập 2: Đặt tính để tính thương: 311,01 : 0,3.

Lời giải:

Ta thường đặt tính rồi tính như sau:

  • Số chia có một chữ số sau dấu “,” nên ta chuyển dấu “,” ở số bị chia sang bên phải một chữ số 

311,01 ⇒ 3110,1

  • Bỏ dấu “,” ở số chia 

0,3 ⇒ 3

  • Thực hiện phép chia 3110,l : 3. 

anh

Vậy 311,01 : 0,3 = 1036,7.

Hoạt động 6 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu; khác dấu trong trường hợp phép chia hết.

Lời giải:

Quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu:

Nếu hai số là hai số nguyên dương thì ta thực hiện chia như hai số tự nhiên khác 0.

Nếu hai số là hai số nguyên âm thì ta bỏ dấu “-“ trước mỗi số và tính thương của hai số nguyên dương vừa nhận được.

Quy tắc chia hai số nguyên khác dấu:

Bỏ dấu “-“ trước số nguyên âm và giữ nguyên số nguyên dương còn lại. Sau đó, tính thương của hai số nguyên dương vừa nhận được. Thêm dấu “-“ vào trước kết quả vừa nhận được.

Luyện tập 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tính thương:

Lời giải:

a) (- 17,01) : (- 12,15);

b) ( -15,175) : 12,14.

Lời giải

a) (- 17,01) : (- 12,15) = 17,01: 12,15.

Đặt tính 

anh

Vậy (- 17,01) : (- 12,15) = 1,4.

b) ( -15,175) : 12,14 = - (15,175 : 12)

Đặt tính: 

anh

Vậy ( -15,175) : 12,14 = - 1,25.

Giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều Bài 7

Bài 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) 200. 0,8; 

b) (-0,5) . (- 0,7);

c) (-0,8) . 0,006; 

d) (-0,4) . (- 0.5) . (- 0,2).

Lời giải:

a) 200 . 0,8

Đặt tính: 

Chú thích ảnh

Vậy 200.0,8 = 160.

b) (-0,5) . (- 0,7) = 0,5.0,7

Đặt tính: 

Chú thích ảnh

Vậy (-0,5) . (- 0,7) = 0,35.

c) (-0,8) . 0,006 = - (0,8 . 0,006)

Đặt tính: 

Chú thích ảnh

Vậy (-0,8) . 0,006 = - 0,0048.

d) (-0,4) . (- 0.5) . (- 0,2)

= (-0,4) . [(-0,5) . (-0,2)]

= (-0,4). 0,1

= -(0,4.0,1)

= - 0,04.

Vậy (-0,4) . (- 0.5) . (- 0,2) = -0,04.

Bài 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Cho 23. 456 = 10 488. Tính nhẩm:

a) 2,3 . 456; 

b) 2,3 .45,6;

c) (-2,3) . (- 4,56); 

d) (- 2,3) . 45 600.

Lời giải:

Ta có: 23. 456 = 10 488. Khi đó: 

anh

Bài 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) 46,827 : 90; 

b)( - 72,39) : (- 19);

c) (- 882) : 3,6; 

d) 10,88 : (- 0,17).

Lời giải:

a) 46,827 : 90

Đặt tính:

Chú thích ảnh

Vậy 46,827 : 90 = 0,5203.

b) ( - 72,39) : (- 19) = 72,39 : 19

Đặt tính: 

Chú thích ảnh

Vậy ( - 72,39) : (- 19) = 3,81.

c) (- 882) : 3,6 = - (882 : 3,6)

Đặt tính: 

Chú thích ảnh

Vậy (- 882) : 3,6 = - 245.

d) 10,88 : (- 0,17) = - (10,88 : 0,17)

Đặt tính:

Chú thích ảnh

Vậy 10,88 : (- 0,17) = - 64.

Bài 4 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Cho 182 : 13 = 14. Tính nhẩm:

a) 182 : 1,3;

b) 18,2 : 13.

Lời giải:

ammmm

Bài 5 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,2 m, chiều rộng 3,5 m và chiều cao 3,2 m. Người ta muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong phòng. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,4 m2.

a) Tính diện tích cần sơn lại.

b) Giá tiền công sơn lại tường và trần nhà đều là 12 000 đồng/m2. Tính tổng số tiền công để sơn lại căn phòng đó.

Lời giải:

Ta có hình vẽ minh họa cho căn phòng hình hộp chữ nhật như sau:

Chú thích ảnh

a) Trần nhà ABCD có dạng hình chữ nhật với kích thước 4,2 m và 3,5 m.

Diện tích trần nhà là: 4,2.3,5 = 14,7 m2.

Tường nhà là các hình chữ nhật, trong đó hai bức tường đối diện sẽ có diện tích bằng nhau.

Diện tích hình chữ nhật ABNM bằng diện tích hình chữ nhật DCPQ bằng 4,2.3,2 = 13,44 m2.

Diện tích hình chữ nhật BCPN bằng diện tích hình chữ nhật ADQM bằng 3,5.3,2 = 11,2 m2.

Tổng diện tích tường nhà và trần nhà là: 14,7 + 13,44.2 + 11,2.2 = 63,98 m2.

Diện tích cần sơn lại sẽ là tường nhà trừ đi diện tích các cửa và bằng:

63,98 – 5,4 = 58,58 m2.

Vậy diện tích cần sơn lại là 58,58 m2.

b) Tiền công sơn lại tường và trần nhà là:

58,58 . 12 000 = 702 960 (đồng).

Vậy tiền công sơn lại tường và trần nhà là 702 960 đồng.

Bài 6 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 7l,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng dạng hình chữ nhật là: 

110 . 78 = 8580 (m2).

Ta có 1ha = 10 000 m2.

8580 m2 = 0,8580 ha.

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: 

0,858.71,5 = 61,347 (tạ thóc).

Vậy cả thửa ruộng thu được 61,347 tạ thóc.

Bài 7 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2 thì vừa khít. Tính diện tích của mỗi tấm kính.

Lời giải:

Gọi chiều dài của tấm kính lớn là x (m) (x > 0)

Khi đó chiều rộng của tấm kính lớn là: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính(m).

Diện tích của tấm kính lớn là: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính

Vì chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn và bằng Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính.

Khi đó chiều rộng của tấm kính nhỏ là: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính.

Diện tích của tấm kính lớn là: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính

Diện tích của tấm kính lớn gấp số lần diện tích của tấm kính nhỏ là: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính.

Vì ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2 thì vừa khít nên tổng diện tích hai tấm kính là bằng 0,9 m2.

Coi diện tích tấm kính nhỏ là một phần thì tấm kính lớn là hai phần vì vậy tổng diện tích hai tấm kính là ba phần. Khi đó, diện tích một phần là: 0,9: 3 = 0,3 (m2).

Suy ra diện tích tấm kính nhỏ là 0,3 m2.

Từ đó diện tích tấm kính lớn là: 0,3.2 = 0,6 m2.

Vậy diện tích tấm kính nhỏ là 0,3 m2 và diện tích tấm kính lớn là 0,6 m2.

Bài 8 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, lấy π = 3,14

anh

Lời giải:

Đường kính của khăn vải bằng đường kính của mặt bàn cộng với độ dài hai phần khăn rủ xuống là: 150 + 20 + 20 = 190 (cm).

Bán kính của khăn vải là: 190:2 = 95 (cm).

Diện tích của chiếc khăn trải bàn là: Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm.

Bán kính của mặt bàn là: 150 : 2 = 75 (cm).

Diện tích mặt bàn là: Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm.

Diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mặt bàn là: 28338,5 – 17662,5 = 10 676 (cm2).

Bài 9 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Sử dụng máy tính cầm tay

anh

Dùng máy tính cầm tay để tính:

3,14 . 7,652; 

(- 10,3125) : 2,5; 

54,369 : (- 4,315).

Lời giải:

Bằng cách sử dụng máy tính cầm tay, ta có bảng kết quả sau:

anh

►►CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải Giải bài tập Toán 6 Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân Cánh Diều ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.4
11 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status