Logo

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35: Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 ( tiếp) có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35: Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 ( tiếp) có đáp án kèm lời giải chi tết, bám sát kiến thức trọng tâm và thường xuất hiện trong bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp.
4.5
2 lượt đánh giá

Nội dung bộ 30 bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35: Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 ( tiếp) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời giải được trình bày rõ ràng và chi tiết. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ 30 bài tập trắc nghiệm: Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 ( tiếp) có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1: Công thức tổng quát của anken là

A.CnH2n+2   

B. C2H2n   

C. CnH2n - 2   

D. CnH2n-6

Câu 2: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom?

A.metan   

B. hiđro   

C. benzen   

D. etilen

Câu 3: Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là

A. 1-clpropan   

B. propan

C. 2-clopropan   

D. 1,2-điclopropan.

Câu 4: Dẫn propen vào dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm hữu cơ là

A. CH3CH2CH2CH3   

B. CH3CH(OH)CH3.

C. CH3CH=CHCH3   

D.CH3CH(OH)CH2OH

Câu 5: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH3CH2CH2CH3   

B. CH3CH2CH=CH2.

C. CH3CH=CHCH3   

D.CH3C≡CH3

Câu 6: Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp gồm etan và etilen đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình Brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,05 và 0,10   

B. 0,10 và 0,05

C. 0,12 và 0,03   

D.0,03 và 0,12

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 2,24   

B. 3,36   

C. 4,48   

D. 1,68

Câu 8: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C3H6 có tỷ khối so với H2 là 9. Hỗn hợp X qu Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 11,25. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

A.90%   

B. 80%   

C. 50%   

D. 60%

Câu 9: Hỗn hợp X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 11,25. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

A.90%            

B. 80%

C. 50%            

D. 60%

Câu 10: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đi en và HBr ở -80°C (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2   

B. CH3CH=CHCH2Br

C. CH2BrCH2CH=CH2   

D.CH2CH=CBr-CH3

Câu 11: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom?

A.1 mol   

B. 1,5 mol   

C. 2 mol   

D. 0,5 mol

Câu 12: Oxi hóa hoàn toàn 5,40 gam ankađien X, thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.C3H2   

B. C4H6   

C. C5H8   

D. C6H10

Câu 13: Phản ứng nào sau đây không tạo ra axetilen ?

A. Ag2C2 + HCl →   

B. CH4 →

C. Al4C3 +H2O →   

D. CaC2 →

Câu 14: Số đồng phân ankin của hợp chất có CTPT C4H6 là

A.3   

B. 2   

C. 4   

D. 1

Câu 15: Đimetylaxetilen có tên gọi là

A. propin   

B. but-1-in   

C. but-2-in   

D. but-2-en

Câu 16: Hiđrocacbon mạch hở X có công thức phân tử C4Hx tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được kết tủa. Số chất X thỏa mãn tính chất trên là

A.3   

B. 2   

C. 4   

D. 1

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen, propin, và but-1-in. thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư, không có khí thoát ra. Số mol Br2 đã tham gia phản ứng là

A.0,05 mol   

B. 0,025 mol   

C. 0,15 mol

D. 0,10 mol

Câu 18: Dẫn ankin X vào lượng dư dung dịch Br2, khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng 2 gam và có 0,1 mol Br2 đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn cũng lượng X trên, hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.15   

B. 25   

C. 30   

D. 20

Câu 19: cho 2,24 lít khí Hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 14,7 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A.C4H4   

B. C2H2   

C. C4H6   

D. C3H4

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn m gam hỗn hợp Z gồm hai ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng X và Y (MX < MY), thu được 7,84 lít lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Dẫn m gam Z vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 15,4 gam kết tủa. AnkinY là

A. propin   

B. but-1-in   

C. but-2-in   

D. pent-1-in

Câu 21: Công thức phân tử của etylbenzen là

A.C6H6   

B. C7H8   

C. C8H8   

D. C8H10

Câu 22: Toluen tác dụng với Cl2, ánh sáng (tỉ lệ mol 1 : ), thu được sản phẩm hữu cơ là

A. o-clotoluen   

B. p-clotoluen.

C. phenyl clorua   

D. benzylclorua

Câu 23: Hiđrocacbon X có chứa vòng benzen, X không thể là

A.C8H10   

B. C6H5   

C. C8H8   

D. C7H8

Câu 24: Chất nào sau đây không làm đổi màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. Axetilen   

B. Toluen   

C. Propilen   

D. Striren

Câu 25: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với HNO3 đặc theo tỉ lệ mol 1 : 1 (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) là

A. nitrobenzen

B. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen

C. p- nitrotoluen và m-nitrotoluen

D. o- nitrotoluen và m-nitrotoluen

Câu 26: Cho các chất : axetilen; etilen; stiren; benzen. Trong các chất trên, số chất làm mất màu đung dịch Br2 là

A.3   

B. 4   

C. 5   

D. 2

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 2,65 gam ankybenzen X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. 4   

B. 2   

C. 3   

D. 5

Câu 28: Hỗn hợp X có tỉ khối so với Hs là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 20,40 gam   

B. 18,60 gam.

C. 18,96 gam   

D. 16,80 gam

Câu 29:29. Hỗn hợp X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 7,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân từ của M và N lần lượt là

A. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

C. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít gồm khí C2H2 và Hiđrocacbon X. Sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O.(các khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức của X là

A.C2H6   

B. C2H4   

C. CH4   

D. C3H8

Đáp án và lời giải chi tiết bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 35: Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 ( tiếp)

Câu 1:

Đáp án: B

Câu 2: 

Đáp án: D

Câu 3:

Đáp án: C

Câu 4: 

Đáp án: D

Câu 5:

Đáp án: C

Câu 6:

Đáp án: A

nhh = 3,36/22,4 = 0,15 mol; mC2H4 = 2,8 g ⇒ nC2H4 = 0,1 mol

nC2H6 = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol

Câu 7:

Đáp án: A

nCH4 = nH2O - nCO2 = 0,2 - 0,15 = 0,05 mol

Bảo toàn nguyên tố C: nCH4 + 2nC2H4 = nCO2 ⇒ nC2H4 = 0,05 mol

⇒ V = 22,4.(0,05 + 0,05) = 2,24 lít

Câu 8:

Đáp án: C

bai-kiem-tra-4-thuysin-80

Câu 9: 

Đáp án: C

MX = 9.2 = 18 bai-kiem-tra-4-a

Coi hỗn hợp X ban đầu có 5 mol (H2 = 3 mol; C3H6 = 2 mol) ⇒ Hiệu suất tính theo C3H6

Bảo toàn khối lượng:

mX = mbai-kiem-tra-4-b 

⇒ nY = 4 mol

ngiảm = nX – nY = 1 mol = nC3H6 pư => H% = 1 : 2 .100% = 50%

Câu 10:

Đáp án: A

Câu 11:

Đáp án: C

Câu 12: 

Đáp án: B

Đặt CTPT X là CnH2n-2

⇒ 5,4n/(14n-2) = 8,96/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H6

Câu 13:

Đáp án: C

Câu 14:

Đáp án: B

Câu 15: 

Đáp án: C

Câu 16:

Đáp án: A

Có 3 chất thỏa mãn:

HC≡C – C≡CH; CH2 = CH – C≡CH; CH3 - CH2 – C≡CH

Câu 17: 

Đáp án: D

X là hỗn hợp gồm ankin ⇒ nX = nCO2 – nH2O = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol

nBr2 = 2nX = 0,1

Câu 18:

Đáp án: A

nBr2 = 2nX ⇒ nX = 0,05 mol ⇒ MX = 2/0,04 = 40 ⇒ CTPT X: C3H4

nCaCO3 = nCO2 = 0,05.3 = 0,15 mol ⇒ m ↓ = 0,15.100 = 15 gam

Câu 19: 

Đáp án: D

CxHy + nAgNO3 + nNH3 → CxHy-nAgn + nNH4NO3

n ↓ = nX = = 0,1 (mol) ⇒ M ↓ = = 147

MX = M ↓ - 107n ⇒ n = 1; MX = 40 (C3H4)

Câu 20: 

Đáp án: B

nZ = nCO2 – nH2O = 0,35 – 0,25 = 0,1 mol

0,1 mol Z → 0,35 mol CO2

⇒ Số C trung bình trong Z = 3,5 ⇒ X: C3H4; Y: C4H6

Dựa vào tổng số mol và số mol của CO2 ( hoặc số mol H2O) ⇒ nC3H4 = 0,05mol; nC4H6 = 0,05 mol

nC3H4 = nC3H3Ag = 0,05 ⇒ mC3H3Ag = 7,35 < 15,4 ⇒ C4H6 có tạo kết tủa với AgNO3/NH3 ⇒ But-1-in

Câu 21:

Đáp án: D

Câu 22:

Đáp án: D

Câu 23:

Đáp án: B

Câu 24: 

Đáp án: B

Câu 25: 

Đáp án: B

Câu 26: 

Đáp án: A

Câu 27:

Đáp án: A

Đặt CTPT X là CnH2n-6

⇒ 2,65n/(14n-6) = 4,48/22,4 ⇒ n = 8

⇒ CTPT: C8H10 (4 CTCT)

Câu 28: 

Đáp án: C

Đặt CTPT chung của X là C3Hx

⇒ MX = 3.12 + x = 21,2.2⇒ x = 6,4 ⇒ CTPT X: C3H6,4 (0,1 mol)

⇒ nCO2 = 0,1.3 = 0,3 mol; 2nH2O = 0,1.6,4 ⇒ nH2O = 0,32 mol

⇒ m = 0,3.44 + 0,32.18 = 18,96 (gam)

Câu 29:

Đáp án: D

Gọi CTPT của M và N: CnH2n (x mol) và CnH2n-2 (y mol)

x + y = 0,3 mol

mX = 14nx + (14n - 2)y = 12,4g

(14n -2)(x +y) < 12,4 < 14n(x +y)

⇒ 2,9 < n < 3,1 ⇒ n = 3

⇒ x = 0,2 ; y = 0,1

Câu 30:

Đáp án: A

C2H2, X → nCO2 = nH2O

⇒ X là ankan và nX = nC2H2 = 0,5 mol

n là số C trong X ⇒ 2.0,5 + 0,5n = nCO2 = 2 ⇒ n = 2: C2H6

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 30 bài tập trắc nghiệm về Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 2 ( tiếp) có đáp án và lời giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
4.5
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status