Logo

2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 2021 - Phần 1 (Có đáp án)

Tổng hợp 2 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 2021 - Phần 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả.
2.1
4 lượt đánh giá

Kì thi học kì 1 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu đến các em 2 bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 - Phần 1 năm 2021 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

Question 1: Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. A. birthday     B. play     C. Japanese        D. today

2. A. thin         B. slim        C. music             D. five

3. A. mouse          B. blouse        C. cloud          D. trousers

4. A. number         B. student      C. much          D. cupboard          

Question 2: Chọn đáp án đúng

1. What ___________ your nationality?

A. be                       

B. is      

C. are                       

D. was

2. How ___________ is your sister?

A. old                      

B. much     

C. often                      

D. long

3. ___________ do you have IT lesson?

A, How                     

B. What     

C. Where                    

D. When

4. – ___________ his mother a dentist? – Yes, she is.

A. Does                      

B. Will     

C. Can                      

D. Is

5. What day is ___________ today?

A. they                     

B. he     

C. it                          

D. you

6. My school is ___________ Nguyen Hoang street.

A. to                        

B. in     

C. with                    

D. of

Question 3: Nối cột A với cột B

A

B

1. Can you sing an English song?

2. What day is it today?

3. Is he 2 years younger than his brother?

4. Nice to meet you.

5. What does his mother do?

6. What do you like doing?

a. It’s Tuesday.

b. Nice to meet you, too.

c. Yes, I can.

d. I like dancing.

e. No, he is three years younger.

f. She is a housewife.

Question 4: Đọc đoạn văn và viết T (true) vào câu đúng, F (false) vào câu sai

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’clock. After that, I dress up at 6. I have breakfast in ten minutes and go to school at half-past six. My school is near my house so I often go to school on foot. I love English so much. I can read English books and sing some English songs.

TRUE or FALSE?

1. Mary is 12 years old.                   

 ______________

2. She gets up at half-past six.             

 ______________

3. She goes to school on foot at 6:30.      

______________

4. She can write English songs.            

_____________

Question 5: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. you/ subject/ like/ What/ do?

__________________________________________?

2. February/ My/ in/ is/ birthday?

__________________________________________.

3. very/ thank/ I’m/ you/ well.

__________________________________________.

4. Sandy/ now/ classroom/ in/ is/ the.

__________________________________________.

Đáp án đề thi Tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2021 (Đề số 1)

Question 1: Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. C

2. D

3. B

3. B

Question 2: Chọn đáp án đúng

1. B

2. A

3. D

4. D

5. C

6. B

Question 3: Nối cột A với cột B

1-c 

2-a

3-e

4-b

5-f

6-d

Question 4: Đọc đoạn văn và viết T (true) vào câu đúng, F (false) vào câu sai

1. T

2. F

3. T

4. F

Question 5: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

1. What subject do you like?

2. My birthday is in February.

3. I’m very well, thank you.

4. Sandy is in the classroom now.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 năm 2021 - Đề số 2

Question 1: Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. A. Friday           B. fine            C. listen             D. light

2. A. paper           B. watch           C. date           D. plane

3. A. home          B. hobby          C. volleyball        D. October

4. A. room           B. cool            C. school           D. book

Question 2: Chọn đáp án đúng

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Australia                 

B. Australias     

C. Australian                 

D. Australist

2. Hakim is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian.

A. your                         

B. our     

C. her                          

D. his

3. What do you do ……….. Fridays? – I go to school in the morning.

A. in                             

B. on     

C. at                             

D. from

4. We have English on ………………………….

A. Mondays and Wednesdays

B. July and August

C. Mondays and September

D. November and December

5. What ………………. do you have today?

A. favourite                 

B. district     

C. Maths                       

D. subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What                       

B. How     

C. When                      

D. Who

7. Where ……….. you this yesterday?

A. were                        

B. was     

C. is                             

D. are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. in                            

B. on     

C. to                          

 D. at

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES ở câu đúng là No ở câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room, and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex.                     

...........................................

2. His school is small.                  

...........................................

3. His school is in Hanoi.              

...........................................

4. He loves his school.                  

...........................................

Question 4: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

primary

sing

November

Vietnam

name

Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I like Music very much. In my free time, I go to Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Question 5: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng dựa vào tranh

Đề thi học kì 1 lớp 4 Tiếng Anh 2021 - Đề số 2 -1

1. APION ____________________

Đề thi học kì 1 lớp 4 Tiếng Anh 2021 - Đề số 2 -2

2. WREFLO ____________________

Đề thi học kì 1 lớp 4 Tiếng Anh 2021 - Đề số 2 -3

3. UMSCI ____________________

Đề thi học kì 1 lớp 4 Tiếng Anh 2021 - Đề số 2 -4

4. NTENSI ____________________

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 (Đề số 2)

Question 1: Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. C

2. B

3. A

4. D

Question 2: Chọn đáp án đúng

1. C

2. D

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. B

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES ở câu đúng là No ở câu sai

1. YES

2. NO

3. NO

4. YES

Question 4: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

1. name

2. Vietnam

3. November

4. primary

5. sing

Question 5: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng dựa vào tranh

1. PIANO

2. FLOWER

3. MUSIC

4. TENNIS

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để tải về 2 bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 - Phần 1 năm 2021 (Có đáp án) file tải PDF hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
2.1
4 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status