Logo

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 Bài 22: Tính toán theo phương trình hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 Bài 22: Tính toán theo phương trình hóa học có đáp án kèm lời giải chi tiết, bám sát kiến thức trọng tâm và thường xuất hiện trong bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp.
5.0
1 lượt đánh giá

Nội dung bộ 15 bài tập trắc nghiệm Hóa 8 Bài 22: Tính toán theo phương trình hóa học được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời giải được trình bày rõ ràng và chi tiết. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ 15 bài tập trắc nghiệm: Tính toán theo phương trình hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1: Để đốt cháy hoàn toàn a gam Al cần dùng hết 19,2 gam oxi. Phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là Al2O3. Giá trị của a là

A. 21,6

B. 16,2

C. 18,0

D. 27,0

Lời giải:

nO2 = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải = 0,6 mol

PTHH:              4Al  +  3O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2Al2O3

Tỉ lệ theo PT:  4mol    3mol

                          ?mol    0,6mol

=> số mol Al phản ứng là: nAl = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải =0,8 mol

=> khối lượng Al phản ứng là: mAl = 0,8.27 = 21,6 gam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 gam. Tính khối lượng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra.

A. 1,6 gam.         

B. 3,2 gam.         

C. 4,8 gam.         

D. 6,4 gam.         

Lời giải:

Số mol của S tham gia phản ứng:  nS==0,05 mol

Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:

                          S   +   O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiSO

Tỉ lệ theo PT:   1mol            1mol

                          0,05mol        ?mol

Theo phương trình hóa học, ta có: nSO2=nS= 05 mol

=> khối lượng khí lưu huỳnh đioxit sinh ra là

mSO2=n.M=0,05.64=3,2gam

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Tính thể tích của oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1 gam P, biết phản ứng sinh ra chất rắn P2O5.

A. 1,4 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 2,8 lít.

Lời giải:

Số mol P phản ứng là:  nPBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,1mol

PTHH:               4P   +    5O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2P2O5

Tỉ lệ theo PT:     4mol      5mol     

                        1mol      ? mol

Nhân chéo chia ngang ta được: nO2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải= 0,125

=> Thể tích oxi cần dùng là: V = 22,4.n = 22,4.0,125 = 2,8 lít

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 (đktc) cần dùng V lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được sản phẩm là khí cacbonic (CO2) và nước (H2O). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 1,12

C. 3,36

D. 4,48

Lời giải:

Số mol khí CH4 phản ứng là:  nCH4=1,1222,4=0,05molnCH4=1,1222,4=0,05mol

PTHH:             CH4    +   2O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiCO2   +   2H2O

Tỉ lệ theo PT:  1mol       2mol     1mol       2mol

                          0,05mol  ?mol

Từ PTHH, ta có: nO2= Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,1 mol

=> thể tích khí O2 cần dùng là: VO2=22,4.n=22,4.0,1=2,24 lít

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO. Thể tích khí oxi đã dùng (đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 4,48 lít.

Lời giải:

Số mol Zn là:  nZnBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,2 mol

PTHH:               2Zn    +   O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải  2ZnO

Tỉ lệ theo PT:   2mol       1mol      2mol

                          0,2mol     ? mol  

Số mol khí O2 đã dùng là: nO2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,1mol

=> Thể tích O2 là: V = n.22,4 =0,1.22,4 = 2,24 lít

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 27 gam Al trong oxi thu được Al2O3. Tính khối lượng Al2O3 thu được và thể tích oxi (đktc) đã dùng.

A. 51g và 16,8 lít 

B. 51g và 33,6 lít

C. 51g và 22,4 lít           

D. 102g và 16,8 lít

Lời giải:

Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Cho PTHH :

 Biết có 2,4.1022 nguyên tử Al phản ứng. Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng Al trên là: (Biết thể tích O2 chiếm 20% thể tích của không khí).

A. 0,672 lít                             

B. 3,36 lít                                

C. 4,48 lít                               

D. 0,896 lít

Lời giải:

nAl =2,4.1022 : 6: 1023 =0,04 mol

Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải     .

0,04 mol → 0,03 mol

→ VO2 = 0,03.22,4 =0,672 lít → V kk  =0,672.5 =3,36 lít

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng: – Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552 – Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H Các thể tích khí đo ở đktc

A. 11,2 lít.

B. 6,72 lít.

C. 22,4 lít.

D. 15,68 lít.

Lời giải:

Khối lượng mol khí A tham gia phản ứng là:

dA/kk = 0,552 => MA = 29 . 0,552 = 16 gam

mC = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải= 12 ; mH = Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải = 4

Đặt công thức hóa học của khí A là CxHy, ta có:

12 . x = 12 => x = 1

1 . y = 4 => y = 4

Công thức hóa học của khí A là CH4

Phương trình phản ứng : CH4 + 2O2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiCO2 + 2H2O

Theo phương trình phản ứng, thể tích oxi bằng hai lần thể tích khí CH4 nên thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A là:

VO2=2.VCH4VO2=2.VCH4 = 11,2 . 2 = 22,4 lít

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: 

A,Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (ở đktc) theo sơ đồ phản ứng:   

R + Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải RCl

Kim loại R là:

A. K

B. Li

C. Cu

D. Na

Lời giải:

Số mol Cl2 cần dùng là: nCl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải = 0,05 mol

PTHH:               2R   +  Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải2RCl

Tỉ lệ theo PT:   2mol    1mol    2 mol

                           ?mol    0,05mol

Từ PTHH, ta có: nR=2.nCl2=2.0,05=0,1 mol

=> Khối lượng mol nguyên tử của R là:

MRBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải =Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=23g/mol

=> R là natri (Na)

Đáp án cần chọn là: D

B, Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (ở đktc) theo sơ đồ phản ứng:   R + Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải RCl

A. 5,85 gam.       

B. 11,7 gam.

C. 7,02 gam.       

D. 8,19 gam.

Cách 1:

PTHH:      2Na  +  Cl2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2NaCl

Theo pt:   2mol     1mol     2mol

                             0,05mol   ?mol

Từ PTHH, ta có:  nNaCl=2nCl2=2.0,05=0,1 mol

=> khối lượng của sản phẩm là: mNaCl = n.M = 0,1.58,5 = 5,85 gam

Cách 2: Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

mNaCl=mNa+mCl2 = 2,3+0,05.71=5,85 gam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách nhiệt phân kali clorat theo sơ đồ phản ứng:  KClO3Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải KCl + O2

A. 24,5 gam.       

B. 12,25 gam.       

C. 36,75 gam.     

D. 49,0 gam.

Lời giải:

Số mol O2 thu được là:  nO2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải

PTHH:               2KClOBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải 2KCl + 3O2

Tỉ lệ theo PT:   2 mol           2 mol       3 mol

                           ?mol             ?mol       0,3 mol

Từ PTHH, ta có: nKClO3=23. nO2=23.0,3=0,2 mol

=> Khối lượng của KClO3 cần dùng là:mKClO3= n . M = 0,2.122,5 = 24,5 gam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải CaO + CO2

A. 0,1 mol.          

B. 0,3 mol.          

C. 0,2 mol.          

D. 0,4 mol.      

Lời giải:

Số mol CaO là :  nCaOBài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải=0,2 mol

PTHH:                CaCO3  to   CaO   +   CO2

Tỉ lệ theo PT:    1mol              1mol 

                            ?mol             0,2mol

Từ PTHH, ta có:  nCaCO3=nCaO=0,2 mol

Vậy cần dùng 0,2 mol CaCO3 để điều chế CaO

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng hiđro được 36,48 gam đồng sau phản ứng. Hiệu suất của phản ứng trên là:

A. 95%.

B. 90%.    

C. 94%.

D. 85%.

Lời giải:

CuO + H2Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải Cu + H2O

nCu = 36,48 /64 = 0,57 (mol)

nCuO = 48/ 80 = 0,6 (mol)

Bài tập về Tính toán theo phương trình hóa học lớp 8 có lời giải

Đáp án cần chọn là: A

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 12 bài tập trắc nghiệm về Tính toán theo phương trình hóa học có đáp án và lời giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status