Logo

Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 8: The world of work thí điểm

Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8: The world of work thí điểm, hỗ trợ các em cải thiện và phát triển các kỹ năng như: Pronunciation, vocabulary, grammar, reading, speaking, writing.
5.0
1 lượt đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập, nhiệm vụ trong sách bài tập chương trình mới đầy đủ, ngắn gọn. Là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo, trau dồi kiến thức, ứng dụng lý thuyết vào các bài tập thực hành.

Unit 8: Pronunciation (trang 19)

1. (trang 19 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the following exchanges and underline the stressed words. Then practise in pairs. (Đọc những trao đổi sau đây và gạch dưới những từ được nhấn mạnh. Sau đó, thực hành theo cặp)

1. A: Are you ready for the interview?

  B: Yes, I am.

2. A: Are these students really interested in the job?

  B: Of course, they are.

3. A: Is your mother a doctor?

B: She was, but she's retired now.

4. A: Have you contacted the candidates for the interview yet?

  B: Yes, I have.

5. A: Do you want to follow in your parents' footsteps to be a teacher?

B: No, I don't. But my sister does.

6. A: Can you stay up late?

  B: Not now. I could when I was younger

7. A: You were late for work this morning

  B: I wasn't late this morning.

8. A: Where's my CV?

  B: It was on the table, but it isn't there now.

2. (trang 19 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Practise the following conversation in pairs, using the correct sentence stress. (Thực hànhcuộc đối thoại sau đây theo cặp, sử dụng nhấn mạnh câu đúng)

Mrs. Ha: Have you decided on the courses to attend during your summer holiday?

Giang: Yes, I have. I want to take up short courses on soft skills.

Mrs. Ha: That sounds good. You may attend the courses on working in groups or giving presentation.

Giang: Are they practice and useful?

Mrs. Ha: Yes, they are. You always need to collaborate with others and give presentations in your future jobs.

Giang: Thank you for your advice. I'll enroll on them soon.

Unit 8: Vocabulary & Grammar (trang 20)

1. (trang 20 SBT Tiếng Anh 12 mới) .

Do the following crossword puzzle. Solve the clues going left to right across the grid reveal the 'mystery word’ running from top to bottom. (Giải câu đố ô chữ dưới đây. Giải quyết các manh mối từ trái sang phải trên toàn bộ ô chữ để tiết lộ 'từ bí ẩn' chạy từ trên xuống dưới)

1. tailor 2. apply 3. tip 4. prioritise
5. shortlist 6. qualification 7. recruit 8. achievement
9. administration 10. probation 11. specialize 12. relevant

→ Mystery word: APPROACHABLE.

2. (trang 21 SBT Tiếng Anh 12 mới) .

Use the correct form of the words in the box to complete each sentence. (Sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành mỗi câu)

1. relevant 2. specialising 3. tailor
4. approachable 5. prioritise 6. shortlisted

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc có liên quan, nó sẽ là một lợi thế khi xin việc.

2. Một salon thẩm mỹ chuyên điều trị tóc và sắc đẹp đang tìm kiếm trợ lý cửa hàng bán thời gian.

3. Bạn không cần phải thay đổi tất cả thông tin trong CV của bạn. Bạn chỉ phải chỉnh một số thông tin để làm cho CV của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.

4. Thân thiện và dễ nói chuyện, anh ấy được coi là một người quản lý dễ tiếp xúc.

5. Bạn có thể ưu tiên nhiệm vụ khi bạn đối phó với nhiệm vụ quan trọng nhất đầu tiên.

6. Đừng bi quan nếu bạn không lọt vào danh sách lần đầu tiên bạn nộp đơn cho một công việc. Tìm kiếm cơ hội khác.

3. (trang 21 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Complete the sentences, reporting what has been said. (Hoàn thành các câu, tường thuật những gì đã được nói)

1. My best friend advised me to find out more information about the company offering the job.

2. Her roommate offered to cook dinner and do the washing-up when she worked night shifts.

3. His father told him not to waste time on the Internet and to find a job to see how hard real life is.

4. Our teacher asked us whether we would like to work in a big city or in the countryside.

5. He asked the career adviser at what age a young person should get a job.

6. Our teachers told us not to idealise all jobs in big cities because some of them are quite hard and badly paid.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thân của tôi khuyên tôi nên tìm hiểu thêm thông tin về công ty đang tuyển dụng.

2. Bạn cùng phòng của cô ấy đề nghị được nấu bữa tối và rửa bát khi cô làm ca đêm.

3. Cha anh bảo anh không lãng phí thời gian trên Internet và tìm một công việc để xem cuộc sống thật khó khăn thế nào.

4. Cô giáo của chúng tôi hỏi chúng tôi xem chúng tôi muốn làm việc tại một thành phố lớn hay ở nông thôn.

5. Anh ta hỏi cố vấn nghề nghiệp bao nhiêu tuổi thì một người trẻ nên có được một công việc.

6. Các giáo viên của chúng tôi nói chúng tôi không nên lý tưởng hoá tất cả các công việc ở các thành phố lớn, vì một số trong số đó khá khó khăn và trả lương rất thấp.

4. (trang 21 SBT Tiếng Anh 12 mới)

1. told 2. to tell 3. to pick up
4. to apply 5. refused

Unit 8: Reading (trang 22)

1. (trang 22 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the text and choose the best title for it. (Đọc văn bản và chọn tiêu đề phù hợp nhất cho nó)

Hướng dẫn dịch:

Ỏ một xã hội mà tỉ lệ thất nghiệp khá cao, người tuyển dụng thường có nhiều lựa chọn ứng viên hơn. Họ thường thích những ứng viên với nhiều kĩ năng lao động hơn – những kĩ năng cần thiết để trở nên và giữ vững sự thành công trong công việc. Những kĩ năng này khác nhau, từ cơ bản như tìm kiếm quảng cáo công việc, viết CV và thư giới thiệu, và vượt qua vòng phỏng vấn đến những kĩ năng cao hơn được yêu cầu để làm công việc lâu dài. Giữa danh sách dài những kĩ năng lao động cao, điều quan trọng đối với tất cả những người tìm việc là trang bị cho mình kĩ năng cá nhân, giao tiếp và khả năng lãnh đạo để trở nên và giữ được sự thành công trong một việc.

Những kĩ năng cá nhân rất quan trọng khi tìm kiếm công việc. Chúng là những kĩ năng mà mọi người dùng để tương tác với người khác, Những người có kĩ năng cá nhân tốt thường cộng tác và làm việc tốt với những người khác trong một nhóm. Họ cũng giỏi việc thương lượng và làm hài lòng những người tham gia. Trong công việc hàng ngày, kĩ năng cá nhân cho phép họ thông cảm với đồng nghiệp cũng như khách hàng, từ đó xây dựng quan hệ công việc tốt.

Đó, như là một kết quả, đưa đến một môi trường làm việc tốt hơn với ít hơn hoặc thậm chí không có căng thẳng.

Kĩ năng giao tiếp cũng quan trọng với người tìm việc hoặc người muốn được thăng tiến trong sự nghiệp hiện tại của họ vì những ông chủ hiện nay muốn tìm những nhân viên có thể giao tiếp tốt cả về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết với nhiều người. Những người giao tiếp tốt có thể nói và viết một các rõ ràng và súc tích, truyền tải thông điệp của họ mà ít bị hiểu nhầm. Họ cũng có thể sử dụng từ vựng phong phú và dùng ngôn ngữ sao cho phù hợp với từng đối tượng.

Bên cạnh kĩ năng cá nhân và kĩ năng giao tiếp, có khả năng lãnh đạo cũng là một lợi thế khi tìm việc và giữ việc. Những người có khả năng lãnh đạo có xu hướng gây ảnh hưởng đến người khác qua những thành quả đạt được. Vì vậy, họ thường tạo ra những thành viên tốt trong đội và làm cho họ làm việc trong nhóm để đạt được kết quả tốt nhất.

Thật khó để có một công việc. Và còn khó hơn để giữ công việc đó, thành công và có được sự thăng tiến trong công việc. Tuy vậy, nếu moi người biết các tương tác đúng và giao tiếp tốt với người khác, và nếu họ có được khả năng lãnh đạo, họ có thể gia tăng cơ hội có được công việc mà họ muốn.

C. Some important employability skills.

2. (trang 23 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Look for the words or phrases in the text which mean the following: (Tìm từ hoặc cụm từ trong bài mà có nghĩa như sau:)

1. favour 2. ranging (from ... to ...) 3. equip
4. empathise 5. colleagues 6. promotion

3. (trang 23 SBT Tiếng Anh 12 mới) .

Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Căn cứ vào thông tin trong văn bản, quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp)

1. T 2. NG 3. F 4. T
5. F 6. F 7. T

Unit 8: Speaking (trang 23)

1. (trang 23 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

The tables give information about different jobs. Work in pairs. One student looks at table A on page 24 and one student looks at table B on page 26. Practise asking and answering questions about these jobs and complete the missing information in your table. (Các bảng cung cấp thông tin về công việc khác nhau. Làm việc theo cặp. Một học sinh nhìn vào bảng A ở trang 24 và một học sinh nhìn vào bảng B ở trang 26. Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về những công việc vàhoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng)

Gợi ý

Jobs Skills Qualities
Teacher

- communication skills

- lesson planning skills

- having good knowledge about the subject to be taught

- sociable and friendly

- enthusiastic

- enjoy being around children

- patient

Police officer

- problem solving skills

- working under pressure

- following orders

- working in a team

- brave

- loyal to the country

- trustworthy

Doctor

- working in a team

- working under pressure

- communication skills

- problem solving skills

- sympathetic

- patient

- empathetic

Flight attendant

- working in a team

- working under pressure

- problem solving skills

- polite

- confident

- energetic

2. (trang 24 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Choose one of the jobs in and practise talking about that job. (Chọn một trong các công việc trong bài 1 và tập nói chuyện về công việc đó)

Gợi ý

The job of a teacher is interesting yet challenging. He/She has to be sociable and friendly to communicate with children. She needs to be patient and enthusiastic all the time since each student has a different learning process and needs different teaching methods. If a student can’t get the lesson, she might have to tell him again and again or use other way to make him understand better. In order to be a teacher, it is necessary that one feel enjoyable being around children; otherwise, this job might be really stressful.

The required skills for this job are communication skills and lesson planning skills. Moreover, good knowledge about the subject to be taught is also an important feature for being a teacher.

Unit 8: Writing (trang 25)

1. (trang 25 SBT Tiếng Anh 12 mới) 

Read the following job advertisement. Answer the questions about it. (Đọc quảng cáo công việc sau đây. Trả lời các câu hỏi về nó)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới | Giải SBT Tiếng Anh 12 mới

1. A waiter/waitress

2. Tick: setting up tables, clearing tables, putting take-away orders in bags for customers

3. No, they don't.

4. They can get great rates of payment and work in a professional, fun, and safe environment

5. No, only shortlisted candidates will be contacted.

1. (trang 26 SBT Tiếng Anh 12 mới) .

You think that the job of waiter/waitress advertised in is exactly the one you are looking for. Write a CV of your own to apply for it. Remember to tailor your CV to the job requirements so that you have a better chance of being shortlisted for an interview. (Bạn nghĩ rằng công việc bồi bàn quảng cáo ở bài 1 chính là việc bạn đang tìm kiếm. Viết CV của riêng bạn để đăng ký cho nó. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để phù hợp yêu cầu công việc để bạn có một cơ hội được lọt vào danh sách phỏng vấn)

Gợi ý

Personal details

Name: Le My Linh

Address 298 Tran Dang Ninh, Cau Giay, Ha Noi

Mobile phone: 08-9803786

Email: mylinhle230@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a harmonious and responsible individual who can work hard, communicate well and has good interpersonal skills. I have recently completed high school. I am seeking for a position in the catering industry to obtain experience and to improve my customer service skills.

Education and qualifications

2012-2015: To Hoang high school

2018-2012: Dong Da secondary school

2003-2008: Kim Lien Primary school.

Work experience

Summer 2014: worked as a waiter at the school canteen

Summer 2015: worked as a waiter for a café.

Skills

Good speaking English

Preparing food and drinks

Multitasking

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 8: The world of work thí điểm file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status