Logo

2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 kì 2 năm 2021 - Phần 3 (Có đáp án)

Giới thiệu 2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 kì 2 năm 2021 - Phần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp. Có file tải về Word, PDF miễn phí.
5.0
1 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc 2 bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2021 phần 3 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I/ Choose the odd one out

1. A. bookshop

B. rice

C. bakery

D. pharmacy

2. A. fruit

B. pear

C. carrot

D. orange

3. A. temple

B. pagoda

C. restaurant

D. seafood

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. S _ a _ e

2. _ a _ k _ t

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

3. P _ _ k

4. _ a u _ a _ _

III/ Choose the correct answer A, B, or C

1. What’s your favorite drink? - It’s __________.

A. pork        B. milk          C. beef

2. What does your father look like? - _________ is big.

A. Him            B. She          C. He

3. _________ time is it?

A. When          B. What            C. Why

4. My father __________ flowers every day.

A. waters            B. water           C. watering

5. - Why does he want to go to the bank?

- ________ he needs some money.

A. Because             B. When              C. Because of

6. My uncle drives a bus. He is a ___________.

A. farmer        B. teacher                C. driver

IV/ Read the text and answer the questions

I usually get up at a quarter past seven in the morning. I have breakfast at eight o’clock and then I take a bus to school at half-past eight. My school starts at nine. I have four lessons in the morning. I have lunch at 11:30 at school canteen. After that I have five lessons in the afternoon. I arrive home at six p.m. Then I have dinner at 7:15 and I go to bed at 10:00.

1. How do you go to school?

________________________________________

2. What time does the school start?

________________________________________

3. How many lessons do you have in the morning?

________________________________________

4. Where do you have lunch?

________________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to/

________________________________________

2. lions/ so/ and/ are/ big/ strong./ Those/

________________________________________

3. New Year’s/ does/ place?/ take/ When/

________________________________________

4. a/ Where/ work?/ does/ sale assistant/

________________________________________

5. like/ or/ dolphins/ Do/ sharks?/ you/

________________________________________

VI/ Listen and write the price

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 (Đề số 1)

I/ Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

II/ Look at the picture and complete the words

1. Snake

2. Jacket

3. Park

4. Sausage

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. B

2. C

3. B

4. A

5. A

6. C

IV/ Read the text and answer the questions

1. I go to school by bus

2. It starts at nine

3. I have four lessons

4. I have lunch at the school canteen

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Why don’t we go to the zoo today?

2. Those lions are so big and strong.

3. When does New Year’s take place?

4. Where does a sale assistant work?

5. Do you like dolphins or sharks?

VI/ Listen and write the price

1. Ninety-five thousand dong

2. Fifteen thousand dong

3. Sixty-four thousand dong

4. Seventy-nine thousand dong

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - Đề số 2

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. beef

B. of

C. leaf

D. roof

2. A. thing

B. think

C. thank

D. those

3. A. food

B. look

C. book

D. cook

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. _ l o _ e r

2. d _ e _ s

3. go s _ a t _ n g

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

4. _ e b _ a

5. _ o s p _ t _ l

6. _ t r _ n g

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. _________ do they look like? - They are short and fat

A. What            B. How      C. When          D. Where

2. The blue books _________ cheaper than the red ones.

A. is          B. are           C. do            D. does

3. My sister likes ___________ very much

A. beefs          B. beef           C. beefes            D. beeves

4. ___________ to go to the supermarket? - Yes, I’d like to.

A. Would you like              B. Can we go

C. Do you like                    D. You would like

5. They are in front of the TV. They __________ a film on TV.

A. watch          B. are watching            C. see            D. are seeing

6. Are you listening to me? - Yes, ___________.

A. I can          B. I have        C. I do         D. I am

IV/ Make questions for the underlined parts

1. These shoes are 500,000 dong.

___________________________________

2. I want to go to the bookshop to buy some books.

___________________________________

3. Today is Wednesday.

___________________________________

V/ Read the following text and answer the following questions

Sam and Frank are good friends. They like to go to the park together. Next Sunday, they are going to the park. They are going to ride their bikes there. Then they are going to have lunch there. They are going to play hide and seek. They don’t like soccer, so they are not going to play football. They are going to come home at 3 p.m.

1. Who is Sam’s good friend?

___________________________________

2. When are they going to the park?

___________________________________

3. Where are they going to have lunch?

___________________________________

4. Do they like football?

___________________________________

5. When are they going to come home?

___________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. animals/ are/ zoo/ wonderful/ Some/ ./

___________________________________

2. does/ What/ your/ look/ mother/ like/ ?/

___________________________________

3. you/ Would/ beer/ like/ some/ ?/

___________________________________

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 (Đề số 2)

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. D

3. A

II/ Look at the picture and complete the words

1. clover

2. dress

3. go skating

4. zebra

5. hospital

6. strong

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

6. D

IV/ Make questions for the underlined parts

1. How much are these shoes?

2. Why do you want to go to the bookshop?

3. What day is it today?

V/ Read the following text and answer the following questions

1. Frank is Sam’s good friends

2. Next Sunday, they are going to the park

3. They are going to have lunch at the park

4. No, they don’t

5. They are going to come home at 3 p.m

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. Some zoo animals are wonderful

2. What does your mother look like?

3. Would you like some beer?

Tham khảo thêm một số đề thi học kì 2 lớp 4 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn ngữ văn khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để tải về 2 bộ đề thi tiếng anh lớp 4 cuối kì 2 năm 2021 phần 3, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status