Logo

3 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 kì 2 năm 2021 - Phần 2 (Có đáp án)

Giới thiệu 3 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 kì 2 năm 2021 - Phần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp. Có file tải về Word, PDF miễn phí.
3.1
5 lượt đánh giá

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc 3 bộ đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2021 phần 2 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa

1. have/Do/toys/you/any/?

------------------------------------------------------------------

2. playing/guitar/am/I/the/.

-----------------------------------------------------------------

3.far/HoChiMinhcity/from/is/HaNoi/very/./

-----------------------------------------------------------------

4.weather/What/is/in/DaNangCity/like/the?

-----------------------------------------------------------------

5.The/are/behind/the/dogs/chair.

----------------------------------------------------------------

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

You can see me in the classroom at school. Children want me when they have their lessons. You can find me on their desks. They put me with their pens, rubbers, and rulers. They use me to write in a book. I can draw black and white pictures, too. When I am old I am very small.

What am I? I am a pencil.

1. You can find me on their desks.

2. They put me with their mirror.

3. They use me to write in a book.

4. I can draw black and white pictures.

5. When I am young, I am very big.

Match the questions with the answers. 

1. What's your name?

a. My name's Linda.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy and windy.

3. What's the weather like in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.

Choose the odd one out.

1. living room

bedroom

school

2. five parrots

five kittens

fifth dogs

3. spring

learning

playing

4. robot

doll

English

5. photo

take

map

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 2021 (Đề số 1)

Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa

1 - Do you have any toys?

2 - I am playing the guitar.

3 - Ho Chi Minh city is very far from Ha Noi.

4 - What is the weather like in Da Nang city?

5 -The dogs are behind the chair

Đọc đoạn văn và điền True hoặc False.

1 - True;      2 - False;     3 - True;      4 - True;     5 - False;

Match the questions with the answers.

1 - A          2 - C        3 - C       4 - E           5 - D

Choose the odd one out.

1 - school;        2 - fifth dogs;       3 - spring;      4 - English;     5 - take;

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 2

I. Multiple choices: (4pts)

1.Circle the odd one out (2pts):

1. A. mother

B. bear

C. father

2. A. green

B. small

C. red

3. A. happy

B. rainy

C. windy

4. A. twenty

B. thirsty

C. fifteen

2. Look and match (2 pts):

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

II. Write:(6pts)

1. Reorder the words to make the sentences(2pts):

1. colour/ they/ are/ What/?

→ ……………………………………………………………..…?

2. Tom / three tortoises/ has/ got / and two cats/.

→……………………………………………………………..…..

3. Hai Phong/ Is /it / in/ and hot/ sunny/?

→…………………………………………………………….…..?

4. Hanoi/ like/ in / today/ what /is/ the/ weather?

→………………………………………………………………...?

2. Look, read and complete the text (2pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Paper boats; six; flying kites; skipping;

There are (1)………….children in the picture.

Two boys are (2)……………….

Two boys are playing with (3)…………………

What about the girls? What are they doing?

One girl is cycling. And one girl is (4)………….

3. Look and complete the sentences (2 pts)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3  2021 (Đề số 2)

I. Multiple choices: 

1. Circle the odd one out

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

B

2. Look and match

Câu

1

2

3

4

Đáp án

D

B

A

C

II. Write:

1. Reorder the words to make the sentences 

1. What are they colour?

2. Tom has got three tortoises and two cats.

3. Is it sunny and hot in Hai Phong?

4. What is the weather like in Hanoi today?

2. Look, read and complete the text

There are (1)……six…….children in the picture. Two boys are (2)……flying kikes…………. Two boys are playing with (3)……paper boats…………… What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)…skipping……….

3. Look and complete the sentences

1. It is windy.

2. They are playing football.

3. I have two dolls.

4. Lan has a parrot.

Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

I/ Choose the odd one out

1. A. dance

B. draw

C. song

D. sing

2. A. plane

B. pet

C. doll

D. kite

3. A. parrot

B. flower

C. dog

D. cat

4. A. in

B. in front of

C. like

B. next to

5. A. hungry

B. poster

C. picture

D. photo

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. U _ b r e _ _ a

2. _ a _ _ i t

3. B _ l l _ _ n

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

4. _ e a d _ _ g

5. _ l _ _ d y

6. F _ s h _ a n _

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. Ngoc Son Temple is _____________ the theatre

A. next          B. front of           C. near            D. from

2. Those __________ are small.

A. books             B. book          C. your book          D. you book

3. My father is __________ engineer.

A. an            B. a             C. the               D. x

4. How many floors __________ Anna’s school have?

A. does        B. do           C. is          D. are

5. They ___________ now

A. dance            B. are dance         C. are dancing       D. do dance

6. ___________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What       B. Where          C. When           D. Who

IV/ Read and answer these questions

Linda, Peter, Mai, and Nam are having a summer holiday. Linda is in Hue. It is sunny today. She is skating in the park. Peter is in Da Nang. It is sunny too. He is cycling in the playground. Mai is in Ho Chi Minh city. It is rainy. She is listening to music in the room. Nam is in Sa Pa. It is cloudy and windy. He is flying a kite in the garden.

1. Where is Linda now?

_______________________________________

2. What is the weather like in Hue?

_______________________________________

3. What is Peter doing in Da Nang?

_______________________________________

4. What is the weather like in Sa Pa?

_______________________________________

5. What is Nam doing in Sa Pa?

_______________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_______________________________________

2. rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

_______________________________________

3. the/ cats/ Are/ the/ garden/ in/ ?/

_______________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Peter is in his room .

_______________________________________

2. Linh and Nam are listening to music .

_______________________________________

Đáp án đề thi tiếng Anh kì 2 lớp 3 2021 (Đề số 3)

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

II/ Look at the picture and write

1. Umbrella

2. Rabbit

3. Balloon

4. Reading

5. Cloudy

6. Fishtank

III/ Choose the correct answer A, B, C, or D

1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. B

IV/ Read and answer these questions

1. She is in Hue

2. It is sunny

3. He is cycling in the playground

4. It is cloudy and windy

5. He is flying a kite in the garden

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. He is doing his homework.

2. She has a small rabbit.

3. Are the cats in the garden?

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Where is Peter?

2. What are Linh and Nam doing?

Tham khảo thêm một số đề thi học kì 2 lớp 3 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn ngữ văn khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để tải về 3 bộ đề thi tiếng anh lớp 3 cuối học kì 2 năm 2021 phần 2, file word, pdf hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
3.1
5 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status