Logo

20 câu hỏi trắc nghiệm Toán hình lớp 11: Hai mặt phẳng song song chọn lọc

Tổng hợp bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán hình lớp 11: Hai mặt phẳng song song có đáp án chi tiết, chính xác nhất giúp các em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo.
5.0
1 lượt đánh giá

Để giúp các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả môn Toán, chúng tôi đã tổng hợp bộ 20 câu trắc nghiệm Toán hình 11: Hai mặt phẳng song song có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, hỗ trợ các em rèn luyện kỹ năng giải Toán một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: 20 câu trắc nghiệm Toán 11: Hai mặt phẳng song song tại đây.

Bộ 20 câu trắc nghiệm Toán hình 11: Hai mặt phẳng song song

Câu 1: 

Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. (P) chứa a và song song với b, Q chưa b và song song với a. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. (P) và (Q) cắt nhau

   B. (P) và (Q) song song với nhau

   C. (P) và (Q) trùng nhau

   D. (P) và (Q) cắt nhau hoặc song song với nhau.

Đáp án: B

Câu 2: 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai.

   A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

   B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.

   C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.

   D. Cho mặt phẳng (P) và ba điểm không thẳng hàng A, B, C nằm ngoài (P) lúc đó, nếu 3 đường thẳng AB, BC, CA đều cắt mặt phẳng (P) thì ba giao điểm đó thẳng hàng.

Đáp án: B

   B sai vì hai mặt phẳng đó có thể cắt nhau. Đáp án B.

Câu 3: 

Cho hình bình hành ABCD. Qua các đỉnh A, B, C, D ta dựng các nửa đường thẳng song song với nhau và nằm về một phía đối với mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (P) cắt bốn đường thẳng nói trên tại A’, B’, C’, D’. Hỏi A’B’C’D’ là hình gì?

   A. Hình thoi

   B. Hình thang có đúng một cặp cạnh song song

   C. Hình chữ nhật

   D. Hình bình hành

Đáp án: D

   Vận dụng kết quả giao tuyến của một mặt phẳng với hai mặt phẳng song song là hai đường thẳng song song, ta có tứ giác A’B’C’D’ là hình bình hành. Đáp án D.

Câu 4: 

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)?

   A. (ABC)      

   B. (A’BC’)

   C. (BB’C’)       

   D. (AA’C)

Đáp án: C

Gọi M là trung điểm của AC, ta có:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Lại có IK // BB’. Vậy (IJK) //(BB’C’). Đáp án C.

Câu 5: 

Cho hai mặt phẳng (∝), (β) cắt nhau và cùng song song với đường thẳng d. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. giao tuyến của (∝), (β) trùng với d

   B. giao tuyến của (∝), (β) song song hoặc trùng với d

   C. giao tuyến của (∝), (β) song song với d

   D. giao tuyến của (∝), (β) cắt d

Đáp án: C

Câu 6: 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

   A. nếu (∝) //(β) và d1 ⊂(∝);d2 ⊂(β) thì d1// d2

   B. nếu d1 // (∝) và d2 // (β) thì d1 // d2

   C. nếu (∝) //(β) và d1 // (∝), thì d1 // (β) hoặc d1 ⊂ (β)

   D. nếu d1 // d2 và d1⊂(∝),d2⊂(β) thì (∝) //(β)

Đáp án: C

Phương án A, B sai vì d1, d2 có thể chéo nhau. Phương án D sai vì (∝) và (β) có thể cắt nhau.

Câu 7: 

Cho hai đường thẳng a và b lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song (P) và (Q).

   A. a và b là hai đường thẳng song song

   B. nếu điểm M không nằm trên (P) và (Q) thì không thể coi đường thẳng nào đi qua M và cắt cả a lẫn b.

   C. nếu a và b không song song với nhau, điểm M không nằm trên (P) và (Q), thì luôn có duy nhất một đường thẳng đi qua M cắt cả a và b.

   D. cả 3 câu trên đều sai.

Đáp án: C

Gọi M là giao điểm của AC và BD, N là giao điểm AC’ và B’D’. ta có MN là đường trung bình của tam giác ACC’ và cũng là đường trung bình hình thang BB’’D’’D nên CC’ = 2MN = BB’ + DD’ = 6.

Câu 8: 

Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) // (Q).

   B. nếu hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng lần lượt song song với hai đường thẳng của một mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó song song.

   C. hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

   D. cho hai mặt phẳng (P) , (Q) song song. Khi đó nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (Q) và a song song với (P) thì a song song với (Q)

Đáp án: D

Câu 9: 

Trong các mệnh đề sau, những mệnh đề nào đúng?

   (1) hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

   (2) hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.

   (3) hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phảng thứ ba thì song song với nhau.

   Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.

   A.(1), (2)      

   B. (1), (2), (3)

   C. (2), (4)      

   D. (1), (2), (3), (4)

Đáp án: C

Câu 10: 

Cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q)

   (1) nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhay thì mọi đường thẳng nằm trên (P) đều song song với mọi đường thẳng nằm trên (Q).

   (2) nếu mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với (Q) thì (P) song song với (Q).

   Trong hai phát biểu trên.

   A. chỉ có một phát biểu đúng.

   B. chỉ có phát biểu (2) đúng.

   C. cả hai phát biểu đều đúng.

   C. cả hai phát biểu đều sai.

Đáp án: B

Câu 11: 

Cho mặt phẳng (R) cắt hai mặt phẳng song song (P) và (Q) theo hai giao tuyến a và b. Khi đó.

   A. a và b có một điểm chúng duy nhất

   B. a và b không có điểm chung nào

   C. a và b trùng nhau

   D. a và b song song hoặc trùng nhau

Đáp án: B

Câu 12: 

Khẳng định nào sau đây là sai.

   A. nếu a // b, a ⊄ (P), b ⊂ (P) thì a // (P)

   B. nếu ⊂ (P), (P) // (Q) thì a// (Q)

   C. nếu 3 đường thẳng chắn trên hai cát tuyến những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì ba đường thẳng đó song song với nhau.

   D. a // b, a // (P). b ⊄ (P) ⇒ b//(P)

Đáp án: C

Câu 13: 

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có tâm lần lượt là O, O’ và không cùng nằm trong một mặt phẳng. gọi M là trung điểm của AB.

   (I) (ADF) // (BCE)      

   (II) (MOO’) // (ADF)

   (III) (MOO’) // (BCE)      

   (IV) (AEC) // (BDF)

   Khẳng định nào sau đây là đúng

   A.chỉ có (1) đúng       

   B. chỉ có (1) và (2) đúng

   C. (I), (II), (III) đúng      

   D. chỉ có (1) và (IV) đúng

Đáp án: C

Câu 14: 

Cho tứ diện đều S.ABC. Gọi I là trung điểm của AB, M là một điểm lưu động trên đoạn AI. Qua M vẽ mặt phẳng (∝) //(SIC). Khi đó thiết diện của mặt phẳng (∝) và tứ diện S.ABC là:

   A. tam giác cân tại M      

   B. tam giác đều

   C. hình bình hành      

   D. hình thoi

Đáp án: A

Câu 15: 

Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các đường thẳng đi qua B, C, D và song song với nhau. Mặt phẳng (∝) đi qua A và cắt Bx, Cy, Dz lần lượt tại A’, C’, D’ với BB’ = 2, DD’ = 4. Khi đó CC’ bằng:

   A. 3      

   B. 4      

   C. 5      

   D. 6

Đáp án: D

Câu 16: 

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. gọi I. J. K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. Mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)

   A. (AA’B’)      

   B. (AA’C’)

   C. (A’B’C’)      

   D. (BB’C’)

Đáp án: D

Câu 17: 

Cho hai đường thẳng a và b lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song (P) và (Q).

   A. a và b là hai đường thẳng song song

   B. nếu điểm M không nằm trên (P) và (Q) thì không thể coi đường thẳng nào đi qua M và cắt cả a lẫn b.

   C. nếu a và b không song song với nhau, điểm M không nằm trên (P) và (Q), thì luôn có duy nhất một đường thẳng đi qua M cắt cả a và b.

   D. cả 3 câu trên đều sai.

Đáp án: C

   Gọi M là giao điểm của AC và BD, N là giao điểm AC’ và B’D’. ta có MN là đường trung bình của tam giác ACC’ và cũng là đường trung bình hình thang BB’’D’’D nên CC’ = 2MN = BB’ + DD’ = 6.

Câu 18: 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

   A. nếu (∝) //(β) và d1 ⊂(∝);d2 ⊂(β) thì d1// d2

   B. nếu d1 // (∝) và d2 // (β) thì d1 // d2

   C. nếu (∝) //(β) và d1 // (∝), thì d1 // (β) hoặc d1 ⊂ (β)

   D. nếu d1 // d2 và d1⊂(∝),d2⊂(β) thì (∝) //(β)

Đáp án: C

   Phương án A, B sai vì d1, d2 có thể chéo nhau. Phương án D sai vì (∝) và (β) có thể cắt nhau.

Câu 19: 

Cho hai mặt phẳng (∝), (β) cắt nhau và cùng song song với đường thẳng d. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. giao tuyến của (∝), (β) trùng với d

   B. giao tuyến của (∝), (β) song song hoặc trùng với d

   C. giao tuyến của (∝), (β) song song với d

   D. giao tuyến của (∝), (β) cắt d

Đáp án: C

Câu 20: 

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)?

   A. (ABC)      

   B. (A’BC’)

   C. (BB’C’)      

   D. (AA’C)

Đáp án: C

Gọi M là trung điểm của AC, ta có:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Lại có IK // BB’. Vậy (IJK) //(BB’C’).

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn trả lời bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán hình 11 Hai mặt phẳng song song file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
5.0
1 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status