Logo

28 câu trắc nghiệm Toán Hình lớp 11: 2 đường thẳng chéo nhau và song song

28 câu hỏi trắc nghiệm Toán hình lớp 11: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án chi tiết, chính xác nhất giúp các em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo.
2.8
2 lượt đánh giá

Để giúp các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả môn Toán, chúng tôi đã tổng hợp bộ 28 câu trắc nghiệm Toán hình 11: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, hỗ trợ các em rèn luyện kỹ năng giải Toán một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: 28 câu trắc nghiệm Toán 11: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song tại đây.

Bộ 28 câu trắc nghiệm hình 11: Hai đường thẳng chéo nhau và song song

Câu 1: 

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

   A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

   B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

   C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song

   D. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.

Đáp án: D

   Phương án A sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau;

   Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể song song

   Phương án C sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau. Đáp án D.

Câu 2: 

Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

   A. Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

   B. Nếu hai đường thẳng cùng chéo nhau với một đường thẳng thứ ba thì chúng chéo nhau.

   C. Nếu đường thẳng a song song với b, đường thẳng b và c chéo nhau thì a và c chéo nhau hoặc cắt nhau.

   D. Nếu hai đường thẳng a và b cắt nhau, b và c cắt nhau tì a và c cắt nhau hoặc song song.

Đáp án: C

   Phương án A sau vì hai đường thẳng có thể trùng nhau

   Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể cùng song song hoặc cắt nhau

   Phương án D sai vì a và c có thể chéo nhau. Đáp án C.

Câu 3: 

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. b và c chéo nhau

   B. b và c cắt nhau

   C. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau

   D. b và c song song với nhau

Đáp án: C

   Phương án A sai vì b, c có thể cắt nhau.

   Phương án B sai vì b và c có thể chéo nhau.

   Phương án D sai vì nếu b và c song song thì a và b song song hoặc trùng nhau.

Câu 4: 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tìm giao tuyến của (MAB) với (SCD).

   A. Giao tuyến của (MAB) với (SCD) là điểm M

   B. Giao điểm của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và đường thẳng đi qua M, song song với AB.

   C. Giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của MB và SD.

   D. Giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của MA và SD.

Đáp án: B

Do (MAB) chứa AB//CD, nên giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Đường thẳng này cắt SD tại điểm N.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Vậy giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và đường thẳng đi qua M, song song với AB.

Câu 5: 

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt nởi (IJG)

   A. Thiết diện là tam giác GIJ.

   B. Thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

   C. Thiết diện là hình bình hành MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

   D. Thiết diện là tam giác KIJ, với K là giao điểm của GI với SB.

Đáp án: B

Do IJ là đường thẳng trung bình của hình thang ABCD nên IJ // AB. Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB. Đường thẳng này cắt SA tại điểm M và cắt SB tại N. vậy thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB. Đáp án B.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Câu 6: 

Hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên cạnh AC lấy điểm M và trên cạnh BF lấy điểm N sao cho AM/AC = BN/BF = k. Tìm k để MN // DE.

   A. k = 1/3      

   B. k = 3

   C. k = 1/2      

   D. k = 2

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: A

   MN // DE nên DM, NE cắt nhau tại điểm I và

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   Lại có

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   Mặt khác:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Câu 7: 

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

   A. hai đường thẳng song song thì đồng phẳng

   B. hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

   C. hai đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng

   D. hai đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng.

Đáp án: B

Câu 8: 

Cho hai đường thẳng trong không gian không có điểm chung, khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. hai đường thẳng song song

   B. hai đường thẳng chéo nhau

   C. hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau

   D. hai đường thẳng không đồng phẳng

Đáp án: C

Câu 9: 

Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. b và c chéo nhau

   B. b và c cắt nhau

   C. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau

   D. b và c song song với nhau

Đáp án: C

Câu 10: 

Cho hình hộp ABCD.EFHG, khẳng định nào sau đây là sai?

   A. EF song song với CD

   B. CE song song với FH

   C. EH song song với AD

   D. GE song song với BD

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: B

Câu 11: 

Cho hình chóp S. ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, điểm N thuộc cạnh SC sao cho 2NC = NS, M là trọng tâm của tam giác CBD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. MN song song với SA

   B. MN và SA cắt nhau

   C. MN và SA chéo nhau

   D. MN và SA không đồng phẳng.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: A

M là trọng tâm của tam giác CBD nên M thuộc trung tuyến CO, với O là trung điểm của BD, ABCD là hình bình hành nên O cũng là trung điểm của AC. Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Câu 12: 

Ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt. khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. ba giao tuyến này đôi một song song

   B. ba giao tuyến này hoặc đồng quy hoặc đôi một song song

   C. ba giao tuyến này đồng quy

   D. ba giao tuyến này đôi một cắt nhau tạo thành một tam giác.

Đáp án: B

Câu 13: 

Cho tứ giác ABCD và các điểm M, N phân biệt thuộc cạnh AB, các điểm P, Q phân biệt thuộc cạnh CD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

   A. MP, AC song song với nhau

   B. MP và NQ chéo nhau

   C. NQ và BD cắt nhau

   D. MP và BC đồng phẳng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: B

Câu 14: 

Cho tứ diện ABCD, M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, BD, AC. Phát biểu nào sau đây là sai?

   A. MN, SN song song với nhau

   B. MN, PQ, RS đồng quy

   C. MRNS là hình bình hành

   D. 6 điểm M, N, P, Q, R, S đồng phẳng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: D

Câu 15: 

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD, N là trung điểm của AD, M là trung điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. MG // CN

   B. MG và CN cắt nhau

   C. MG // AB

   D. MG và CN chéo nhau.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: A

   G là trọng tâm của tam giác ABD nên

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Câu 16: 

Giả sử có ba đường thẳng a, b, c trong đó b // a và c //a. những phát biểu nào sau đây là sai?

   (1) Nếu mặt phẳng (a, b) không trùng với mặt phẳng (a, c) thì b và c chéo nhau.

   (2) Nếu mặt phẳng (a,b) trùng với mặt phẳng (a, c) thì ba đường thẳng a, b, c song song với nhau từng đôi một.

   (3) Dù cho hai mặt phẳng (a, b) và (a, c) có trùng nhau hay không, ta vẫn có b // c.

   A. Chỉ có (1) sai.

   B. Chỉ có (2) sai

   C. Chỉ có (3) sai

   D. (1), (2) và (3) đều sai

Đáp án: D

Câu 17: 

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Xét hai đường thẳng p, q mà mà mỗi đường đều cắt cả a và b. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra.

   A. p cắt q      

   B. p ≡ q

   C. p // q      

   D. p và q chéo nhau

Đáp án: C

   Vì nếu p // q thì bốn giao điểm của p, q với a và b đồng phẳng, khi đó a, b đồng phẳng, điều này trái với giả thiết.

Câu 18: 

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Những phát biểu nào sau đây là sai?

   (1) tồn tại hai đường thẳng c, d song song với nhau, mỗi đường đều cắt cả a và b.

   (2) không thể tồn tại hai đường thẳng c, d phân biệt, mỗi đường đều cắt cả a và b.

   (3) không thể tồn tại một đường thẳng cắt cả a và b.

   A. chỉ có (1) sai

   B. chỉ có (2) sai

   C. chỉ có (3) sai

   D. (1), (2) và (3) đều sai.

Đáp án: D

Câu 19: 

Cho hình chóp S. ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng MN?

   A. AB        

   B. CD

   C. PQ      

   D. SC

Đáp án: D

Câu 20: 

Giả sử (P) , (Q), (R) là ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt a, b, c trong đó a = (P) ∩ (R), b = (Q) ∩ (R), c = (P) ∩ (Q). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

   A. a và b cắt nhau hoặc song song với nhau.

   B. ba giao tuyến a, b, c đồng quy hoặc đôi một cắt nhau.

   C. nếu a và b song song với nhau thì a và c không thể cắt nhau, b và c không thể cắt nhau.

   D. ba giao tuyến a, b, c đồng quy hoặc đôi một song song.

Đáp án: B

Câu 21: 

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là một tứ giác lồi. gọi M và N lần lượt là trong tâm của tam giác SAB và SAD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. MN // PQ với P là giao điểm của SM và AB; Q là giao điểm của SN và AD.

   B. MN, BD chéo nhau.

   C. MN và BD cắt nhau.

   D. MN là đường trung bình của tam giác IBD với I là trung điểm của SA.

Đáp án: A

Câu 22: 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC, SC, SD, AD sao cho MN//BS, NP//CD, MQ // CD. Những khẳng định nào sau đây là đúng?

   1) PQ // SA

   (2) PQ // MN

   (3) tứ giác MNPQ là hình thang

   (4) tứ giác MNPQ là hình bình hành

   A. (4)      

   B. (1) và (3)

   C. (2) và (3)      

   D. (2) và (4)

Đáp án: B

Câu 23: 

Hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một phẳng phẳng. trên AC lấy điểm M và trên BF lấy điểm N sao cho:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   Một mặt phẳng (α) đi qua MN và song song với AB, cắt cạnh AD tại M và cạnh AF tại N. khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. M’N’, DF cắt nhau

   B. M’N, DF chéo nhau

   C. M’N // DF

   D. M’N //MN

Đáp án: C

Câu 24: 

Cho hình chóp S.ABCD. trên các cạnh AC, SC lấy lần lượt các điểm I, K sao cho:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   mặt phẳng (α) đi qua IK cắt các đường thẳng AB, AD, SD, SB tại các điểm theo thứ tự là M, N, P, Q. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. MQ và NP cắt nhau

   B. tứ giác MNPQ là hình bình hành

   C. tứ giác MNPQ không có cặp cạnh nào song song

   D. MQ // NP

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: D

   vì:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   nên IK // SA. Do đó MQ // NP//SA.

Câu 25: 

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là điểm S.

   B. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB.

   C. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và cắt AB.

   D. giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và chéo nhau với AB.

Đáp án: B

Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tìm thiết diện của (MAB) với hình chóp.

   A. thiết diện của (MAB) với hình chóp S.ABCD là tam giác MAB.

   B. thiết diện của (MAB) với hình chóp, S.ABCD là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của SD với đường thẳng đi qua M và song song với AB.

   C. thiết diện của (MAB) với hình chóp S.ABCD là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của MB và SD.

   D. thiết diện của (MAB) với hình chóp S.ABCD là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của MA và SD.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án: B

   Do (MAB) chứa AB // CD, nên giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Đường thẳng này cắt SD tại điểm N.

   Vậy thiết diện của (MAB) với hình chóp là tứ giác ABMN, với N là giao điểm của SD với đường thẳng đi qua M và song song với AB.

Câu 27: 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Tìm khẳng định đúng.

   A. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là điểm G.

   B. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là SG.

   C. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng MG, với M là giao điểm của đường thẳng qua G và song song với AB với đường thẳng SA.

   D. giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của IG với SB, M là giao điểm của JG với SA.

Đáp án: C

Do IJ là đường trung bình hình thang ABCD nên IJ // AB. Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB. Đường thẳng anyf cắt SA tại M và cắt SB tại N.

Câu 28: 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tamg iacs SAB. Tìm điều kiện của AB và CD để thiết diện của (GIJ) với hình chóp S.ABCD là hình bình hành.

   A. AB = CD.

   B. AB = 3CD

   C. 3AB = CD.

   D. AB = 2CD

Đáp án: B

   (hình 1) Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   IJ là đường trung bình của hình thangABCD nên:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   Do IJ // MN nên thiết diện là hình bình hành khi và chỉ khi IJ = MN

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

   ⇒AB = 3CD

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn trả lời bộ 28 câu hỏi trắc nghiệm Toán hình 11 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.8
2 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status