Logo

Bộ đề kiểm tra Chương 1 Đại số 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp bộ đề kiểm tra Chương 1 Đại số 9 có đáp án và lời giải chi tiết tuyển chọn hay nhất từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.
2.3
4 lượt đánh giá

Giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô bộ đề kiểm tra Đại số 9 Chương 1 bao gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm tuyển chọn hay và mới nhất do đội ngũ chuyên gia biên soạn và chia sẻ.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 9 - Số 1

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điều kiện để Đề kiểm tra đại số 9 chương 1 có nghĩa là:

Đề kiểm tra đại số 9 chương 1

Câu 2: Kết quả của biểu thức Đề kiểm tra đại số 9 chương 1 là:

A. 1 - √7       B. √7 - 1       C. 2(√7 + 1)       D. 6

Câu 3: Kết quả của phép tính Đề kiểm tra đại số 9 chương 1là:

A. 3 - 2√5            B. 2 - √5

C. √5 - 2            D. Kết quả khác

Câu 4: Trục căn thức dưới mẫu của biểu thức:Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1 ta được kết quả

A. √7 + √5       B. √7 - √5       C. 2(√7 + √5)       D. 2(√7 - √5)

Câu 5: Giá trị của x để Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1 là :

A. x = 13       B. x = 14       C. x = 1       D. x = 4

Câu 6: Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1 với x < 0; y ≥ 0 ta được:

A. -2x√y       B. 4x√y       C. -4x√y       D. 4√(x2y)

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 2√50 - 3√98 + 4√32 - 5√72

Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1

Bài 2. (2 điểm)

a) Tìm x, biết: Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1

b) Chứng minh:

Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1 (với x>0; y>0)

Bài 3. (2 điểm)

Cho biểu thức:

Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A = 7

Bài 4. (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề kiểm tra đại số 9 Chương 1

Đáp án chi tiết:

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.B 3.C 4.A 5.D 6.A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 2√50 - 3√98 + 4√32 - 5√72

= 10√2 - 21√2 + 16√2 - 30√2

= -25√2

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 9

Bài 2. (2 điểm)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 9

Vậy phương trình có nghiệm x = 2; x = - 1

b) Với x > 0; y > 0 ta có:

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 9

Bài 3. (2 điểm)

Với x > 0; x ≠ 1 ta có:

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 9

Bài 4.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 9

Dấu bằng xảy ra khi (√x - 1)2 = 0 ⇔ √x - 1 = 0 ⇔ x = 1

Vậy GTNN của B là (-1)/2,đạt được khi x = 1

Đề kiểm tra Đại số 9 Chương 1 - Số 2

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số có căn bậc hai số học của nó bằng 9 là:

A. -3       B. 3       C. -81       D.81

Câu 2: Biểu thức đề kiểm tra đại số 9 chương 1 xác định với giá trị:

đề kiểm tra đại số 9 chương 1

Câu 3: đề kiểm tra đại số 9 chương 1 sau khi bỏ dấu căn, kết quả là:

A. x - 2       B. 2 - x       C. 2 - x và x - 2       D. |x - 2|

Câu 4: Giá trị của biểu thức đề kiểm tra đại số 9 chương 1 bằng:

A. -2√3       B. 2√3       C. 4       D. 1

Câu 5: Giá trị của biểu thức đề kiểm tra đại số 9 chương 1 bằng:

A.1       B.√3 - 2       C. 2 - √3       D. √5

Câu 6: Rút gọn biểu thức đề kiểm tra đại số 9 chương 1 được kết quả là:

A. -1       B. 1       C. -11       D. 11

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

đề kiểm tra đại số 9 chương 1

Bài 2. (2 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức:

đề kiểm tra đại số 9 chương 1

b) Với x > 0, x ≠ 4 và x ≠ 9. Hãy chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x

đề kiểm tra đại số 9 chương 1

Bài 3. (2,5 điểm) Cho biểu thức:

đề kiểm tra đại số 9 chương 1

a) Rút gọn A.

b) Tìm a để A < 0

Bài 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng không tồn tại một tam giác có độ dài ba đường cao là 1; √3; √3 + 1 ( cùng đơn vị đo).

Đáp án chi tiết:

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.C 3.D 4.A 5.C 6.B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. Thực hiện các phép tính:

Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

= |3 + √2| - |3 - √2|

= 3 + √2 - 3 + √2

= 2√2

Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

Bài 2.

Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

b) Với x > 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có:

Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

Vậy giá trị của B không phụ thuộc vào giá trị của biến x

Bài 3.

Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

Bài 4.

Giả sử tồn tại một tam giác có độ dài các đường cao là : h1 = 1; h2 = √3; h3 = 1 + √3 (cùng đơn vị đo )

Gọi a1; a2; a3 lần lượt là độ dài ba cạnh tương ứng với các đường cao h1; h2 ; h3 .

Ta có: Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

a1; a2; a3 lần lượt là 3 cạnh của tam giác nên:

Đáp án đề kiểm đại số 9 chương 1

Vậy không tồn tại một tam giác có độ dài 3 đường cao lần lượt là 1; √3; 1 + √3 (cùng đơn vị đo)

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 1 - Số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Điều kiện để Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9 có nghĩa là:

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

Câu 2: So sánh 5 với 2√6 ta có kết luận:

A. 5 > 2√6

B. 5 < 2√6

C. 5 = 2√6

D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9 xác định khi:

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

Câu 4: Phương trình √x = a vô nghiệm khi

A.a > 0 B.a = 0 C.a < 0 D.Mọi a

Câu 5: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9 bằng:

A. 4x - 3

B. -(4x - 3)

C. -4x + 3

D. |4x - 3|

Câu 6:Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9 bằng:

A. -2√3

B. 4

C. 0

D. 1/2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (15√50 + 5√200 - 3√450) : √10

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

Bài 2. (2 điểm)

a) Tìm x biết:

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

b) Rút gọn

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

Bài 3. (2,5 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

a) Rút gọn M.

b) Tính giá trị M nếu Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1.

Bài 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 9

Đáp án chi tiết đề 3:

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) (15√50 + 5√200 - 3√450) : √10

= 15√5 + 5√20 - 3√45

= 15√5 + 10√5 - 9√5

= 16√5

Đáp án đề số 3

Bài 2. (2 điểm)

a) ĐKXĐ: x ≥ 5

Đáp án đề số 3

⇔ x - 5 = 4

⇔ x = 9 (Thỏa mãn ĐKXĐ)

b) Với x > 0; y > 0

Đáp án đề số 3

Bài 3.

Đáp án đề số 3

c) Tìm điều kiện của a, b để M < 1

Đáp án đề số 3

⇔ a + b < a-b

⇔ b < 0

Vô lí do a > b > 0

Vậy không tồn tại a, b sao cho M < 1

Bài 4.

Với x ≥ 0,ta có:

Đáp án đề số 3

D lớn nhất ⇔ Đáp án đề số 3 ⇔ √x + 2 nhỏ nhất

Mà √x + 2 ≥ 2 ∀x > 0

Vậy max⁡D = 3 + 1/2 = 7/2 ⇔ x = 0

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Đại số chương 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết
2.3
4 lượt đánh giá
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM
Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Liên hệ quảng cáo: tailieucom123@gmail.com
Copyright © 2020 Tailieu.com
DMCA.com Protection Status