Logo

Bộ 10 đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn sử có đáp án phần 1

Xem ngay trọn bộ 10 đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hỗ trợ tải, download miễn phí đề thi thử đại học môn sử file word, PDF nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, luyện giải đề cho các em học sinh.
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 và quý thầy cô giáo bộ 10 đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sử năm học 2020-2021 có đáp án và lời giải chi tiết nhằm giúp các em củng cố kiến thức và luyện giải đề hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cũng như thi đại học sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn sử số 1

Câu 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam là

            A. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

            B. đánh đổ  phong kiến và đánh đổ đế quốc.

            C. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

            D. lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.

Câu 2. Khi thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc (1947) , Thường vụ Trung ương đảng quyết định

            A. phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.

            B. triển khai chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.

            C. chủ động lui về giữ thế phòng ngự về chiến lược.

            D. chủ động phân tán lực lượng địch.

Câu 3. Năm 1904, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập

            A. Hội Duy Tân.                                   B. Hội Phục Việt.        

            C. Tâm Tâm xã.                                   D. Việt Nam Quang phục hội.

Câu 4. Các tổ chức chính trị của quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên chung là

            A. hội Phản phong.       B. hội Phản đế. C. hội Đồng minh.        D. hội Cứu quốc.

Câu 5. Nhân dân Việt Nam chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) của Mĩ là chống lại cuộc chiến tranh xâm lược

            A. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra cả nước.

            B. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn miền Nam.

            C. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn miền Bắc.

            D. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn Đông Dương.

Câu 6. Nội dung nào  không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?

            A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.

            B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

            C. Thành lập Tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh.

            D. Phân chia khu vực  đóng quân và phạm vi ảnh hưởng.

Câu 7. Ý nào không phản ánh nội dung Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7/1973)?

            A. Đẩy mạnh tiến công địch trên chiến trường và bàn đàm phán.

            B. Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, nắm vững chiến lược tiến công.

            C. Kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao.

            D. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 8. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

            A. Thương nghiệp.                               B. Công nghiệp.          

            C. Thủ công nghiệp                              D. Nông nghiệp.

Câu 9. Đại hội lần thứ III của Đảng Lao Động Việt Nam (9/1960) xác định cách mạng miền Nam có vai trò

            A. quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

            B. quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

            C. trực tiếp xóa bỏ ách áp bức bóc lột của tư sản ở miền Nam.

            D. đánh bại hoàn toàn Chiến lược toàn cầu của Mĩ.

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ căn bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi từ sau CTTG thứ hai?

            A. 17 quốc gia ở châu Phi tuyên bố độc lập.

            B. Thắng lợi của cách mạng Môdămbích và Ănggôla.

            C. Thực dân Pháp công nhận độc lập của Angiêri.

            D. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ.

Câu 11. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

            A. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa.                  B. Hội đồng Quản thác.

            C. Quỹ Nhi đồng.                                                                                 D. Tổ chức Y tế Thế giới.

Câu 12. Năm 1919, sau khi từ Anh trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động trong tổ chức nào dưới đây?

            A. Đảng Xã hội Pháp.                                                   B. Hội Liên hiệp thuộc địa Pari.

            C. Hội những người Việt Nam yêu nước.                       D. Quốc tế Cộng sản.

Câu 13. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

            A. Kết thúc thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

            B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

            C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

            D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.

Câu 14. Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định

            A. quan hệ giữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.

            B. nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

            C. vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản.

            D. phương pháp, hình thức đấu tranh cách mạng.

Câu 15. Nguyên nhân khách quan cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930)  thất bại là do

            A. cuộc khởi nghĩa nổ ra trong tình thế bị động, không có sự chuẩn bị.

            B. sự non yếu về tổ chức và lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân đảng.

            C. Việt Nam Quốc dân đảng đang bị tổn thất về lực lượng .

            D. thực dân Pháp đang mạnh, đủ sức đàn áp cuộc khởi nghĩa.

Câu 16. Định ước Henxinki (1975) được kí kết giữa

            A. các nước châu Âu                                                               

            B. Mĩ , Canađa , Liên Xô.

            C. Mĩ, Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên Xô.   

            D. Mĩ, Canađa và 33 nước châu Âu.

Câu 17. Cơ sở chủ yếu để Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936 – 1939 là

            A. sự chuyển biến của tình hình thế giới .

            B. nghị quyết Đại hội lần thứ VII (1935) của Quốc tế Cộng sản.

            C. yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

            D. chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương.

Câu 18. Nguyên nhân khách quan nào là nhân tố truyền thống, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam?

            A. Mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ của nước Mĩ vì cuộc chiến tranh Việt Nam.

            B. Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.

            C. Tinh thần đoàn kết, phối hợp chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương.

            D. Phong trào phản chiến của nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới.

Câu 19. Trong những năm 1973 – 1982, nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái không chịu sự tác động của yếu tố nào dưới đây?

            A. Mỹ kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.

            B. Sự cạnh tranh của Nhật Bản và Tây Âu.

            C. Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.  

            D. Cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

Câu 20. Mĩ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam nhằm

            A. ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào miền Nam và từ bên ngoài vào miền Bắc.

            B. phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

            C. chống lại  lực lượng cách mạng, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.

            D. uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chiến đấu của nhân dân hai miền Nam, Bắc.

Bộ 10 đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2020 môn sử phần 1

Bộ 10 đề thi thử tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2020 môn sử phần 1

(Nội dung còn tiếp....)

2. Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch sử số 2

Mời các bạn xem chi tiết nội dung câu hỏi của 10 đề thi cùng đáp án tại file tải định dạng word và pdf ngay ở đường dẫn dưới đây hoàn toàn miễn phí.

Trên đây là nội dung Full 10 đề thi thử trắc nghiệm môn Lịch sử giúp các em ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 hiệu quả nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm nội dung các bộ đề thi thử môn khác được cập nhật liên tục và mới nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com