Logo

Đáp Án Đề Thi Hóa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa – Thi tốt nghiệp THPT 2020 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục và đội ngũ chuyên gia giải đề mới và chính xác nhất
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nội dung bài viết

 1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo
  1. Đáp án hoá THPTQG 2020 mã đề 201
  2. Đáp án Hóa THPT 2020 mã đề 202
  3. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 203
  4. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 204
  5. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 205
  6. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 206
  7. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 207
  8. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 208
  9. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 209
  10. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 210
  11. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 211
  12. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 212
  13. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 213
  14. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 214
  15. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 215
  16. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 216
  17. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 217
  18. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 218
  19. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 219
  20. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 220
  21. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 221
  22. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 222
  23. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 223
  24. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 224
 2. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa mới nhất
  1. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 201
  2. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 202
  3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 203
  4. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 204
  5. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 205
  6. Đề thi THPT quốc gia Hóa năm 2020 mã đề 206
  7. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 207
  8. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 208
  9. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 210
  10. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 212
  11. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 213
  12. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 214
  13. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa mã đề 215
  14. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 216
  15. Đề thi Hóa THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217
  16. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 218
  17. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 219
  18. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 220
  19. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 221
  20. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 223
  21. Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 224

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Hóa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo

Xem ngay đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học 2020 chính thức từ Bộ giáo dục full 24 mã đề như sau:

Đáp án chính thức môn Hóa của bộ giáo dục năm 2020

1.1. Đáp án hoá THPTQG 2020 mã đề 201

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 201

41. C    42.D     43. B    44.A     45. B    46.D    47.C    48.D    49.C    50.D
51.D    52.B    53.A    54.A    55.C    56.B    57.B    58.A    59.A    60.B
61.A    62.B    63.B    64.D    65.A    66.B    67.D    68.D    69.D    70.A
71.A    72.D    73.A    74.B    75.D    76.A    77.D    78.B    79.D    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 201

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 201

1.2. Đáp án Hóa THPT 2020 mã đề 202

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 202

41.A     42. D    43. B    44. A    45. A    46.C    47.B    48.C    49.D    50.B
51.A    52.D    53.A    54.B    55.C    56.D    57.D    58.B    59.C    60.A
61.B    62.B    63.B    64.A    65.A    66.A    67.B    68.B    69.D    70.A
71.A    72.D    73.A    74.B    75.D    76.A    77.D    78.D    79.A    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 202

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 202

1.3. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 203

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 203

41.D     42. C    43.D     44.D     45.B     46.C    47.A    48.D    49.C    50.B
51.B    52.B    53.C    54.A    55.D    56.B    57.A    58.C    59.B    60.A
61.C    62.D    63.D    64.A    65.A    66.C    67.A    68.A    69.D    70.A
71.C    72.A    73.C    74.A    75.B    76.C    77.C    78.A    79.D    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 203

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 203

1.4. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 204

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 204

41. B    42. A    43. D    44. B    45. B    46.C    47.C    48.A    49.A    50.C
51.D    52.B    53.B    54.C    55.D    56.C    57.D    58.B    59.D    60.D
61.A    62.A    63.B    64.B    65.C    66.A    67.C    68.D    69.A    70.B
71.B    72.D    73.C    74.A    75.A    76.B    77.B    78.B    79.D    80.C

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 204

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 204

1.5. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 205

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 205

41. A    42.D     43.C     44.C     45.D    46.D    47.A    48.D    49.C    50.C
51.B    52.C    53.D    54.A    55.D    56.A    57.C    58.B    59.A    60.B
61.A    62.C    63.D    64.C    65.D    66.D    67.    68.    69.    70.A
71.A    72.C    73.C    74.A    75.A    76.C    77.    78.D    79.D    80.D

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 205

1.6. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 206

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 206

41.A    42.D    43.D    44.D    45.B    46.A    47.D    48.B    49.B    50.A
51.A    52.C    53.C    54.C    55.B    56.D    57.B    58.B    59.D    60.B
61.C    62.A    63.C    64.A    65.B    66.C    67.A    68.D    69.C    70.C
71.D    72.B    73.A    74.B    75.D    76.C    77.A    78.B    79.C    80.D

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 206

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 206

1.7. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 207

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 207

41. C    42. C    43. B    44. C    45. A    46.D    47.C    48.A    49.A    50.A
51.C    52.C    53.B    54.A    55.A    56.A    57.C    58.B    59.D    60.D
61.D    62.B    63.A    64.D    65.D    66.C    67.A    68.C    69.D    70.B
71.C    72.D    73.D    74.D    75.D    76.B    77.C    78.B    79.B    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 207

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 207

1.8. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 208

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 208

41. D    42.D     43. A    44. B    45. C    46.A    47.C    48.B    49.C    50.C
51.D    52.D    53.B    54.B    55.C    56.B    57.C    58.B    59.A    60.B
61.D    62.A    63.A    64.B    65.A    66.A    67.A    68.C    69.D    70.C
71.D    72.A    73.C    74.A    75.C    76.A    77.C    78.B    79.B    80.B

1.9. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 209

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 209

41.D     42. C    43. C    44. A    45. C    46.A    47.D    48.A    49.C    50.D
51.D    52.A    53.B    54.B    55.B    56.A    57.D    58.D    59.B    60.D
61.D    62.D    63.C    64.C    65.B    66.B    67.A    68.B    69.B    70.C
71.B    72.C    73.B    74.C    75.A    76.B    77.C    78.B    79.C    80.C

1.10. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 210

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 210

41. B    42. C    43. D    44. C    45. C    46.C    47.B    48.B    49.C    50.A
51.C    52.D    53.B    54.A    55.D    56.D    57.D    58.A    59.B    60.B
61.C    62.A    63.A    64.B    65.B    66.D    67.B    68.A    69.A    70.D
71.B    72.B    73.B    74.A    75.A    76.D    77.D    78.B    79.D    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 210

1.11. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 211

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 211

41. A    42. A    43. B    44. C    45. B    46.D    47.A    48.B    49.D    50.C
51.D    52.C    53.D    54.A    55.B    56.C    57.C    58.B    59.D    60.A
61.C    62.B    63.B    64.A    65.A    66.A    67.D    68.B    69.D    70.C
71.A    72.C    73.B    74.A    75.D    76.A    77.B    78.B    79.C    80.A

1.12. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 212

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 212

41. A    42. A    43. B    44. B    45. C    46.C    47.D    48.A    49.B    50.B
51.C    52.C    53.A    54.B    55.D    56.D    57.C    58.D    59.D    60.C
61.C    62.A    63.C    64.D    65.D    66.B    67.D    68.D    69.A    70.D
71.A    72.B    73.C    74.C    75.C    76.B    77.A    78.A    79.A    80.C

1.13. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 213

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 213

41.D     42. D    43. C    44.B     45. C    46.C    47.A    48.C    49.A    50.A
51.D    52.C    53.A    54.A    55.B    56.A    57.B    58.C    59.B    60.B
61.B    62.D    63.B    64.C    65.D    66.A    67.D    68.D    69.C    70.C
71.C    72.C    73.D    74.B    75.D    76.B    77.B    78.A    79.B    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 213

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 213

1.14. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 214

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 214

41. D    42. A    43. C    44. B    45.A     46.B    47.D    48.A    49.A    50.A
51.C    52.B    53.B    54.B    55.D    56.D    57.C    58.D    59.B    60.D
61.C    62.C    63.C    64.B    65.A    66.D    67.B    68.C    69.A    70.D
71.D    72.A    73.C    74.A    75.A    76.A    77.B    78.D    79.A    80.C

1.15. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 215

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 215

41. B    42. D    43. A    44.C     45. D    46.C    47.B    48.D    49.D    50.D
51.A    52.C    53.D    54.C    55.D    56.A    57.A    58.A    59.C    60.A
61.B    62.B    63.C    64.B    65.D    66.B    67.C    68.C    69.C    70.B
71.D    72.D    73.D    74.B    75.C    76.C    77.B    78.A    79.A    80.B

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 215

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 215

1.16. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 216

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 216

41. A    42. A    43. A    44. D    45. D    46.C    47.C    48.D    49.B    50.B
51.D    52.A    53.D    54.B    55.C    56.A    57.A    58.B    59.D    60.A
61.D    62.A    63.A    64.B    65.C    66.C    67.C    68.D    69.A    70.B
71.D    72.C    73.A    74.B    75.B    76.B    77.B    78.D    79.C    80.D

1.17. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 217

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 217

41.A     42.C    43.C    44.D    45.B    46.B    47.D    48.D    49.C    50.D
51.A    52.B    53.A    54.B    55.B    56.B    57.A    58.B    59.B    60.D
61.D    62.D    63.A    64.A    65.D    66.D    67.D    68.C    69.C    70.A
71.A    72.D    73.C    74.C    75.A    76.D    77.D    78.D    79.A    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217

1.18. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 218

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 218

41.A    42.C    43.A    44.B    45.B    46.B    47.D    48.B    49.D    50.C
51.B    52.A    53.C    54.A    55.D    56.D    57.C    58.C    59.A    60.B
61.A    62.A    63.D    64.A    65.C    66.A    67.D    68.C    69.C    70.B
71.C    72.B    73.D    74.B    75.B    76.D    77.C    78.B    79.D    80.D

1.19. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 219

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 219

41. D    42. A    43.A     44.C    45.B     46.C    47.B    48.B    49.A    50.D
51.B    52.C    53.B    54.A    55.D    56.B    57.D    58.C    59.D    60.C
61.D    62.D    63.C    64.C    65.C    66.D    67.B    68.B    69.D    70.D
71.C    72.B    73.A    74.D    75.C    76.B    77.B    78.D    79.D    80.D

1.20. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 220

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 220

41. D    42.B     43. B    44. B    45.D     46.D    47.A    48.D    49.A    50.B
51.A    52.C    53.D    54.C    55.B    56.C    57.B    58.C    59.C    60.A
61.C    62.B    63.B    64.C    65.A    66.A    67.B    68.C    69.B    70.B
71.C    72.B    73.C    74.C    75.A    76.B    77.D    78.C    79.A    80.A

1.21. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 221

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 221

41.B     42.D     43.D     44.B    45.C    46.C    47.D    48.C    49.A    50.D
51.C    52.A    53.D    54.A    55.C    56.C    57.A    58.B    59.D    60.A
61.C    62.A    63.B    64.A    65.B    66.D    67.B    68.A    69.D    70.B
71.B    72.B    73.D    74.D    75.D    76.D    77.A    78.B    79.B    80.A

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 221

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 221

1.22. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 222

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 222

41.B     42.C     43.C    44.D    45.C    46.A    47.C    48.D    49.C    50.B
51.B    52.B    53.C    54.C    55.B    56.D    57.B    58.D    59.B    60.C
61.B    62.A    63.A    64.A    65.B    66.C    67.B    68.B    69.A    70.B
71.A    72.A    73.A    74.C    75.A    76.A    77.A    78.D    79.C    80.B

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

1.23. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 223

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 223

41. B    42. B    43. B    44. A    45. D    46.C    47.C    48.A    49.C    50.B
51.A    52.C    53.D    54.C    55.B    56.D    57.C    58.D    59.D    60.A
61.D    62.D    63.C    64.B    65.C    66.C    67.A    68.D    69.B    70.A
71.D    72.D    73.A    74.C    75.B    76.B    77.D    78.B    79.A    80.B

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 223

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 223

1.24. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 224

Xem ngay bảng đáp án đề thi trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia năm 2020-2021 môn Hóa học mã đề 224

41. D    42. D    43. C    44. C    45. B    46.C    47.D    48.D    49.C    50.D
51.D    52.B    53.B    54.B    55.C    56.D    57.C    58.A    59.D    60.A
61.B    62.A    63.A    64.B    65.D    66.A    67.D    68.B    69.B    70.D
71.A    72.C    73.C    74.B    75.A    76.D    77.C    78.D    79.A    80.B

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 224

Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 224

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Hóa THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

2. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Hóa của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

2.1. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 201

Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã 201_1

Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã 201_2

Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã 201_3

Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã 201_4

2.2. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 202

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 202-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 202-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 202-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 202-4

2.3. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 203

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 203-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 203-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 203-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 203-4

2.4. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 204

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 204-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 204-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 204-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 204-4

2.5. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 205

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 205-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 205-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 205-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 205-4

2.6. Đề thi THPT quốc gia Hóa năm 2020 mã đề 206

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 206_1

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 206_2

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 206_3

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 206_4

2.7. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 207

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 207-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 207-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 207-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 207-4

2.8. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 208

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 208-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 208-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 208-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 208-4

2.9. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 210

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 210-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 210-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 210-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 210-4

2.10. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 212

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 212-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 212-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 212-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 212-4

2.11. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 213

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 213-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 213-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 213-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 213-4

2.12. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 214

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 214-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 214-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 214-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 214-4

2.13. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa mã đề 215

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 215_1

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 215_2

Đề hóa thi tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 215_3

2.14. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 216

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 216-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 216-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 216-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 216-4

2.15. Đề thi Hóa THPT quốc gia năm 2020 mã đề 217

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 217

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 217-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 217-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 217-4

2.16. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 218

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 218-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 218-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 218-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 218-4

2.17. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 219

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 219-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 219-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 219-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 219-4

2.18. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 220

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 220-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 220-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 220-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 220-4

2.19. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 221

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 221-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 221-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 221-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 221-4

Đề thi môn Hóa THPT quốc gia năm 2020 mã đề 222

Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Hóa mã đề 222-1

2.20. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 223

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 223-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 223-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 223-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 223-4

2.21. Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2020 mã đề 224

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 224-1

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 224-2

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 224-3

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa mã đề 224-4

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các môn Toán, Văn, Lý, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

→ Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Lý THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Toán THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sinh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Sử THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Địa THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi GDCD THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua
Tham khảo thêm:

  CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

  Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Fanpage:

  Tailieu.com
  DMCA.com Protection Status
  All content Copyright © 2020 Tailieu.com