Logo

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Anh 2021 Đại học EDX lần 2

Đề thi thử tiếng Anh 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lần 2 của trường Đại học EDX ra đề có đáp án và lời giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo và ôn luyện thi TN cấp 3 và thi đại học
-/-
0 lượt đánh giá
Chia sẻ qua

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô bộ đề thi thử THPT quốc gia môn Anh năm học 2020-2021 của trường Đại học EDX lần 2 biên soạn chính thức.

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2021 Anh trường Đại học EDX được trình bày chi tiết và hỗ trợ file tải về định dạng word, pdf đầy đủ dưới đây giúp các em làm quen và nắm vững kiến thức trọng tâm cũng như phương pháp giải các loại đề thi thử đại học môn Anh tốt nhất.

1. Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Anh lần 2 trường Đại học EDX

Trích dẫn đề thi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:    A. curriculum    B. coincide    C. circumstance    D. conception

Question 2:    A. baggage    B. village    C. manage    D. stage

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3:    A. introduce    B. marvelous    C. delegate    D. currency

Question 4:    A. approval    B. applicant    C. energy    D. influence

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: More and more investors are pouring    money into food and beverage start–ups.

A. the    B. a    C. an    D. Ø

Question 6: Do you think there _____ less conflict in the world if all people spoke the same language?

A. were    B. will be    C. would be    D. are

Question 7: Linda rarely goes to school by bike, but today she ______ a bike.

A. rides    B. is riding    C. is going to ride    D. will ride

Question 8: John has worked very late at night these days, ______ he is physically exhausted.

A. yet    B. hence    C. because    D. so

Question 9: I agree ______ one point with Chris: it will be hard for us to walk 80km.

A. in    B. of    C. on    D. for

Question 10: ____________________, the ancient place is still popular with modern tourists.

A. Building thousands of years ago    

B. It was built thousands of years ago

C. To have built thousands of years ago    

D. Built thousands of years ago

Question 11: Once ___________ in the UK, the book will definitely win a number of awards in regional book fairs.

A. is published    B. having published    C. published    D. publishing

Question 12: Your hair needs _______. You’d better have it done tomorrow.

A. cut    B. to cut    C. being cut    D. cutting

Question 13: He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied    B. satisfactorily    C. satisfying    D. satisfaction

Question 14: Although our opinions on many things ______, we still maintain a good relationship with each other.

A. differ    B. receive    C. maintain    D. separate

Question 15: Daniel ______ a better understanding of Algebra than we do.

A. makes    B. has    C. takes    D. gives

Question 16: The pointless war between the two countries left thousands of people dead and seriously_______.

A. injured    B. wounded C. spoilt    D. damaged

Question 17: Eager to be able to discuss my work in French, I hired a tutor to help polish my language skills.

A. expressively    B. articulately    C. ambiguously    D. understandably

Question 18: The sight of his pale face brought ________ to me how ill he really was.

A. place    B. house    C. life    D. home

Mark the Letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 19: In a study, more Asian students than American students hold a belief that a husband is obliged to tell his wife his whereabouts if he comes home late.

A. urged    B. free    C. required    D. suggested

Question 20: Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored    B. treated as important    C. disagreed with    D. discovered by chance

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2021 Đại học EDX lần 2_1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2021 Đại học EDX lần 2_2

Nội dung đề thi còn tiếp, mời các bạn xem full tại file tải về miễn phí

2. Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn tiếng Anh trường Đại học EDX lần 2

Dưới đây là đáp án đầy đủ của đề thi thử Anh năm 2021 tốt nghiệp THPT quốc gia lần 2 của trường Đại học EDX, Mời các bạn tham khảo và so đáp án.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh 2021 Đại học EDX lần 2

Question 1. C

Kiến thức: Phát âm

Giải thích:

A. curriculum  /kəˈrɪk.jə.ləm/    B. coincide /ˌkəʊ.ɪnˈsaɪd/

C. circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/    D. conception /kənˈsep.ʃən/

Phần gạch chân đáp án C phát âm là /s/, còn lại là /k/.

Chọn C

Question 2. B

A. baggage /ˈbæɡ.ɪdʒ/    B. village /ˈvɪl.ɪ dʒ/

C. manage /ˈmæn.ɪdʒ/    D. stage /steɪdʒ/

Phần gạch chân đáp án D phát âm là /eɪdʒ/, còn lại là /ɪdʒ/

Question 3. D

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm ti ết

Giải thích:

A. admit /ədˈmɪt/    B. suggest /səˈdʒest/

C. remind /rɪˈmaɪnd/    D. manage /ˈmænɪdʒ/

Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

Chọn D

Question 4. A

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải thích:

A. approval /əˈpruːvl/    B. applicant /ˈæplɪkənt/

C. energy /ˈenədʒi/    D. influence /ˈɪnfluəns/

Trọng âm đáp án A vào âm tiết thứ nhất, còn lại vào âm tiết thứ hai.

Chọn A

Question 5. D

Kiến thức: Mạo từ

Giải thích:    

money (tiền) => danh từ không đếm được => không dùng mạo từ pour money into: đổ tiền vào

Tạm dịch: Nhiều nhà đầu tư đang đổ tiền vào khởi nghiệp đồ ăn và đồ uống.

Chọn D

Question 6. C

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Giải thích:

Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều không có thật trong hiện tại.

Cấu trúc: If + S + V(quá khứ), S + would/ could + V

Tạm dịch: Bạn có nghĩ rằng sẽ có ít tranh chấp trên thế giới nếu tất cả mọi người nói cùng một ngôn ngữ không?

Chọn C

Question 7. B

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Giải thích:

Thì hiện tại tiếp diễn có thể dùng để di ễn tả sự việc có tính chất tạm thời, khác với thói quen hằng ngày. Cấu trúc: S + am/ is/ are + V_ing

Tạm dịch: Linda hiếm khi đạp xe đi học, nhưng hôm nay cô ấy đạp xe.

Chọn B

Nội dung đáp án còn tiếp, mời các bạn xem full tại file tải về miễn phí

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về các bộ đề thi thử môn Anh năm học 2020-201 của trường Đại học EDX lần thứ hai giúp ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiệu quả nhất:

Trên đây là nội dung trọn bộ đề thi thử Anh THPT quốc gia năm 2021 của trường Đại học EDX tổ chức lần 2 có nội dung bám sát đề minh họa của Bộ giáo dục được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc và giới thiệu mới nhất đến các bạn. Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ sớm được cập nhật và thông báo ngay khi có thông tin.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPTQG năm 2021 môn Anh và nhiều môn học khác đang được cập nhật mới liên tục tại chuyên trang của chúng tôi. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân nội dung hữu ích này nhé.

Chia sẻ bởi:Tran Hoai
Đánh giá bài viết
Chia sẻ qua

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HDC VIỆT NAM

Tầng 3, toà nhà S3, Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Fanpage:

Tailieu.com
DMCA.com Protection Status
All content Copyright © 2020 Tailieu.com